Цивільний захист

Код модуля: 
БЖД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 год. (кредитів ECTS — 1,5); аудиторні години — 16 (лекції — 8, практичні — 8)
Результати навчання: 
  • знати: методи і технології з прогнозування НС, особливості побудови моделей їхнього розвитку, порядок визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;
  • уміти: визначати коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з ЦЗ; приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: безпека життєдіяльності
  • кореквізит: охорона праці в галузі
Зміст навчального модуля: 
Галузевий моніторинг причини виникнення НС. Територіальний моніторинг за ОГ, ресурсами і системами захисту від НС. Методичні положення ідентифікації ОГ щодо визначення потенційної небезпеки. Структурно-функціональна модель протидії НС. Загальні принципи превентивного планування заходів щодо зниження ризиків виникнення НС. Методика планування заходів. Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон. Характеристика ступенів руйнування. Методи розрахунку характеристик зон ураження. Характеристики зон радіоактивного, хімічного та біологічного зараження. Характеристика зон затоплень, які виникають під час руйнування підпірних споруд водосховищ. Порядок розрахунку збитків за типами НС.
Рекомендована література: 
  1. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісєєв В.Н., Миронець СМ., Осипенко СЛ., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008. — 223 с.
  2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан СЛ., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / - Львів, 2010. — 384 с.
  3. Осипенко СЛ., Іванов A.B. «Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту». Навчальний посібник. — К., 2008. − 286 с.
  4. Русаловський A.B., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., — К.: АМУ, 2008, − 250 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 %): усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%, письмовий захід)
Мова навчання: 
українська