Цивільний захист

Код модуля: 
ТЕБ_8002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 30, аудиторних 16 (8 — лекцій, 8 — практичних занять) (кредитів ECTS — 1)
Лектори: 
к.т.н., доцент
Результати навчання: 
знати якісні та кількісні показники уражальних чинників можливих надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження; вміти оцінювати стійкість роботи об’єктів господарської діяльності в умовах надзвичайної ситуації, здійснювати заходи із захисту персоналу та населення територій від наслідків природних та техногенних НС.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • безпека життєдіяльності;
  • основи екології.
Зміст навчального модуля: 
єдина державна система цивільного захисту; характеристика надзвичайних ситуацій та їх уражаючі фактори; захист населення від наслідків НС (радіаційний, хімічний, бактеріологічний імедичний захист); сучасні методи прогнозування можливої аварійної ситуації на радіаційно-, хімічно- і вибухонебезпечних об’єктах; інженерний захист об’єктів господарської діяльності в умовах НС.
Рекомендована література: 
  1. Цивільна оборона: Підручник / О.П. Депутат, І.В.Коваленко, І.С.Мужик За ред.. П.І.Кашина. — Львів: ПП «Василькевич К.І.», 2005. — 340 с.
  2. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. — К.: Знання-Прес, 2007. — 487 с., Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник / За ред. проф. М.О.Біляковича. — К.: Арістей, 2007. — 368 с.
  3. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. / В.Є.Гончарук, С.І.Качан, С.М.Орел, В.І.Пуцило. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. — 184 с.
  4. Сергеев В.С. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: Учеб. пособие для вузов. — М.: Академический Проект; Константа, 2007.- 464 с.
  5. Рятувальні роботи під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Частина 1: Посібник / В.Г.Аветисян., Ю.М.Сенчихін, С.В.Кулаков та ін. За ред. В.Н.Пшеничного. — К.: Основа, 2006. — 240 с.
  6. Миценко І.М., Мезенцева О.М. Цивільна оборона: Навч. посібник. — Чернівці, Книги—ХХІ, 2004. — 404 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
залік (КЗ 100).
Мова навчання: 
українська