Цифрові пристрої релейного захисту й автоматики

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекцій — 32, лабораторні заняття — 32, практичні заняття — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Кідиба Віктор Павлович
Результати навчання: 
знати:
  • особливості цифрових пристроїв релейного захисту та автоматики, які застосовуються в електроенергетичних системах;
  • специфіку розрахунку параметрів спрацювання цифрових пристроїв релейного захисту та автоматики (РЗА);
вміти:
  • здійснювати розрахунок параметрів спрацювання цифрових пристроїв РЗА
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити: —
кореквізити: Розрахунок автоматики електроенергетичних систем. Автоматизоване проектування пристроїв релейного захисту й автоматики.
Зміст навчального модуля: 
Особливості цифрових пристроїв релейного захисту та автоматики. Особливості розрахунку параметрів спрацювання цифрових пристроїв РЗА для трансформаторів та автотрансформаторів. Розрахунок параметрів спрацювання диференційного захисту. Розрахунок параметрів спрацювання захистів від надструмів зовнішніх к.з. та перевантажень. Розрахунок параметрів спрацювання цифрових пристроїв РЗА для ліній електропересилання від міжфазних та однофазних к.з. на землю. Особливості виконання на основі цифрових пристроїв РЗА пристроїв резервування відмови вимикачів (ПРВВ). Цифрові реєстратори аварійних ситуацій в електроенергетичних системах.
Рекомендована література: 
  1. Цифровые устройства релейной защиты, автоматики и управления для станций и подстанций от диллера ALSTOM P&C.
  2. Інструкція з експлуатації цифрового пристрою дистанцйного захисту ЛЕП 7SA502 фірми SIEMENS, 1999.
  3. Овчаренко Н.И. Аналоговые и цифровые элементы автоматических устройств энергосистем. — М., Энергоатомиздат, 1989.
  4. Микропроцессорные устройства релейной защиты, автоматики и дистанционного управления. Принципы построения. — Киев. 2000 — 39 с.
  5. В.Г.Гловацкий, И.В. Пономарев. Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей, Энергомашвин, 2003. — 535 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, виконання розрахунково-графічної роботи (РГР), самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
екзамен за результатами поточного контролю (ПК) та екзаменаційного контролю (ЕК):
  • поточний контроль — 30%, у т.ч. письмові звіти з лабораторних робіт — 15%, тематичний контроль знань — 5%, письмовий звіт з індивідуального завдання (РГР) — 10%;
  • екзаменаційний контроль — 70%, у тому числі письмова компонента — 65%, усна компонента — 5%
Мова навчання: 
українська