Цифрова обробка аерокосмічних зображень

Код модуля: 
ФГІ_6007_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 64 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 86 год.
Лектори: 
доц. Тумська О.В.
Результати навчання: 
знати:
 • основні методи та алгоритми, які використовуються в задачах обробки зображень;
 • програмні засоби цифрової обробки аерокосмічних зображень.
вміти:
 • обробляти цифрові зображення в середовищах спеціальних пакетів програм та ГІС;
 • складати програми для ПЕОМ для реалізації деяких конкретних задач обробки зображень;
 • виконувати аналіз отриманих результатів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Інтерпретація та обробка цифрових аерокосмічних зображень: Покращання зображень; перетворення зображень; сегментація зображень;
 • Аерокосмічні знімальні системи: Сучасні технології топографічного аерофотознімання.
Зміст навчального модуля: 
Методи відновлення зображень. Обробка кольорових зображень. Морфологічна обробка зображень. Представлення та опис елементів зображень. Методи розпізнання об’єктів.
Рекомендована література: 
 1. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природокористування. За редакцією В.І. Лялька і М.О. Попова. — Київ: Вид. «Наукова думка», 2006. — 323 с.
 2. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. — М.: Изд-во «Техносфера», 2005. — 1072 с.
 3. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений в среде МАТЛАВ. — М.: Изд-во «Техносфера», 2006. — 616 с.
 4. Пpэтт Х. Цифровая обработка изображений. — М.: Мир, 1982. Кн.1 — 312с; Кн.2 — 480 с.
 5. Тайц А.,А., Тайц А.,М., Петров М.Н. Эффективная работа: Photoshop 7. — СПб.: Питер, 2004. — 765 с.
 6. Шлихт Г.Ю. Цифровая обработка цветных изображений. — М.: Изд-во ЭКОМ, 1997. — 336 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Оцінювання студентів — у формі іспиту.
 • Сумарна оцінка з теоретичного і практичного курсу — 100 балів.
Мова навчання: 
українська