Трасологічна експертиза

Код модуля: 
КПП_8010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 ( лекції — 16, практ. — 32), сам. роб. — 42;
Лектори: 
к.х.н, доц. Бараняк В.М.
Результати навчання: 
 • знати класифікацію слідів у трасології та механізм їх утворення; основи трасологічної ідентифікації, класифікації та діагностики;
 • знати загальні положення методики трасологічної експертизи та окремих її видів;
 • вміти самостійно проводити трасологічні дослідження різних видів; процесуально грамотно складати висновок експерта; брати участь у проведенні комплексної експертизи для виконання трасологічної частини досліджень;
 • вміти у разі участі у судовому засіданні як експерта — викласти та обґрунтувати висновки, зроблені в результаті раніше проведеної експертизи, або за ухвалою суду провести на місці необхідне трасологічне дослідження.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Криміналістика
 • Кримінальний процес України
 • Загальна методика експертного дослідження
 • Призначення судових експертиз
 • Експертний висновок
Зміст навчального модуля: 
 • Теоретичні положення судової трасології та методичні основи судово-трасологічної експертизи
 • Трасологічна експертиза слідів людини та тварин
 • Трасологічна експертиза слідів одягу та пошкоджень на ньому
 • Трасологічна експертиза встановлення цілого за його частинами
 • Трасологічна експертиза слідів знарядь та інструментів
 • Трасологічна експертиза замків та інших замикаючих пристроїв
 • Трасологічна експертиза пломб та запірно-пломбувальних пристроїв
 • Трасологічна експертиза вузлів (петель)
Рекомендована література: 
 1. Н.П. Майлис, Т. Ф. Одиночкина, O.A. Соколова. Трасология: Учебник / Под ред. Н.П. Майлис. — М.: Щит-М, 2011. — 328 с.
 2. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 388 с.
 3. Криміналістика: [навч.посіб.] /Р.І.Благута, Р.І.Сибірна, В.М.Бараняк та ін.; за заг. ред. Є.В.Пряхіна. — К.: Атіка, 2012. — 496 с.
 4. Судові експертизи в Україні. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. — К.: ЮРІНКОМ — ІНТЕР, 2002. — 413 с.
 5. Судові експертизи: курс лекцій / В.М.Бараняк, Р.І.Сибірна. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. — 168 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30балів)
 • Підсумковий контроль (70 балів, екзамен)
Мова навчання: 
українська