Транспортно-трасологічна експертиза

Код модуля: 
КПП_8032_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції- 32, практ. — 32)
Лектори: 
к.х.н.,асист. Гончар Н.Б.
Результати навчання: 
 • знати наукові засади судової транспортно-трасологічної експертизи;
 • знати загальні правила виявлення, огляду, фіксації та вилучення слідів;
 • уміти ідентифікувати за слідами, залишеними ТЗ, певного його екземпляра або встановлення його типу, моделі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • криміналістика,
 • трасологічна експертиза,
 • автотехнічна експертиза
Зміст навчального модуля: 
 • Сліди та речова обстановка ДТП як об’єкти дослідження транспортно-трасологічної експертизи.;
 • Характеристика пошкоджень транспортних засобів;
 • Механізм взаємодії транспортного засобу при зіткненні;
 • Класифікація видів зіткнень;
 • Методика проведення транспортно-трасологічної експертизи;
 • Встановлення кута взаємного розташування ТЗ та напрямку удару в момент зіткнення;
 • Механізм зіткнення транспортних засобів;
 • Встановлення факту руху та статики одного транспортного засобу при зіткненні;
 • Визначення місця зіткнення транспортних засобів;
 • Визначення місця наїзду на пішохода.
Рекомендована література: 
 1. Кузьмічов В.С. Криміналістика: Навчальний посібник / За загальною редакцією В.Г. Гончаренка та Є.М. Мойсеєва \ В.С. Кузьмічов, Г.І. Прокопенко. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 368 с.
 2. Автотранспортна експертиза: підручник / В. К. Доля,Ю. О. Давідіч, А. І. Лозовий та ін.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. —Х. : ХНАМГ, 2011. — 422
 3. Н.І. Клименко Судова експертиза. Навчальний посібник. — К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007 — 528с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70 %, залік)
Мова навчання: 
українська