Транспортні засоби

Код модуля: 
ЕРАТ_6077_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 32 (лекцій — 16, практ. — 16)
Лектори: 
асистент Пороховський Юрій Васильович
Результати навчання: 
знати будову транспортних машин, їх механізмів і систем, схеми конструкцій, їх аналіз і класифікацію, а також мати уявлення про сучасний стан і тенденції розвитку як автомобілебудування в цілому, так і окремих конструкцій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • інженерна та комп’ютерна графіка;
  • фізика.
Зміст навчального модуля: 
Загальні положення; двигун; трансмісія; ходова частина; кермове керування; гальмове керування.
Рекомендована література: 
  1. Миськів Т. Г. Транспортні засоби: Текст лекцій для студентів базового напряму підготовки 6.1004 «Транспортні технології». — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. — 56 с.
  2. Кисликов В.С., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів. Підручник. — К.: Либідь, 2005. − 360 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70%): залік.
Мова навчання: 
українська