Транспорт і шляхи сполучення

Код модуля: 
АШ_ 6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 72 год.: лекції — 32 год.; 2 кредити ЕСTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шевчук Г. Я.
Результати навчання: 
Детальне ознайомлення із загальними відомостями про транспорт, його розвиток та шляхи сполучення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Планування міст і транспорт»
Зміст навчального модуля: 
Значення транспорту й основи транспортного процесу. Виникнення та розвиток доріг. Загальні відомості про автомобільні дороги. Основні елементи автомобільної дороги. Взаємодія автомобіля, дороги і довкілля. Основні відомості про проектування, будівництво і експлуатацію автомобільних доріг.
Рекомендована література: 
  1. Транспортний комплекс України. Автомобільні дороги: Проблеми та перспективи / За ред. І. Р. Юхновського. — К, 2004. — 176 с.
  2. Заворицький В. Й., Кизима С. С., Ткачук В. М., Воркут Т. А. Транспорт і шляхи сполучення: Навч. посібник. — 1996. — 172 с.
  3. Аксенов И. Я. Единая транспортная система: Учебник для вузов. — М.: Высшая школа, 1991. — 383 с.
  4. Державна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2005-2010 р.р. затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2005. — № 710.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська