Топографічне креслення, частина 2

Код модуля: 
КГ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 год.: лабораторні заняття — 32 год. Кількість кредитів — 2.
Лектори: 
  • ст. викладач Ярема Н. П.,
  • асистент Кіселик О. В.,
  • асистент Тарнавський В. Л.,
  • асистент Приступа О. Д.,
  • асистент Віват А. Й.
Результати навчання: 

При вивченні курсу студент повинен оволодіти технікою роботи креслярськими приладами і приладдям; методами та прийомами викреслювання та оформлення карт.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати умовні знаки для топографічних карт масштабів 1:1000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500; картографічні шрифти та методику їх викреслювання; форми рельєфу та методи їх відображення; вміти правильно викреслювати елементи місцевості на папері у вигляді плану чи карти; володіти креслярським інструментом та приладдям.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 

Методи зображення рельєфу на топографічних картах.
Методика викреслювання горизонталей та окремих форм рельєфу.
Правила ведення польового журналу та викреслювання польового оригіналу топографічної карти.
Сучасні методи підготовки карт до видання.
Особливості викреслювання на кальці та прозорих пластиках.
Правила викреслювання польових та видавничих оригіналів топографічних карт масштабу 1:10 000.

Рекомендована література: 
  1. Ващенко В. І., Літинський В. О., Перій С. С. Геодезичні прилади та приладдя. — Львів, 2003.
  2. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000 — 1:500. — К., 2001.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи, контрольна робота.
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська