Топографічне креслення, частина 1

Код модуля: 
КГ_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 год.: лабораторні заняття — 32 год. Кількість кредитів − 2.
Лектори: 
  • асистент Кіселик О. В.,
  • асистент Тарнавський В. Л.,
  • асистент Приступа О. Д.,
  • асистент Віват А. Й.
Результати навчання: 

При вивченні курсу студент повинен оволодіти технікою роботи креслярськими приладами і приладдям; методами та прийомами викреслювання та оформлення карт.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати умовні знаки для топографічних карт масштабів 1:1000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500; картографічні шрифти та методику їх викреслювання; форми рельєфу та методи їх відображення; вміти правильно викреслювати елементи місцевості на папері у вигляді плану чи карти; володіти креслярським інструментом та приладдям.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 

Креслярські інструменти: техніка підготовки їх до роботи, правила роботи та їх збереження.
Методика викреслювання олівцем.
Методика викреслювання рейсфедером і кронциркулем.
Топографічні шрифти.
Методика зафарбовування площ на топографічних картах
Правила побудови і викреслювання умовних знаків.

Рекомендована література: 
  1. Ващенко В.І., Літинський В. О., Перій С. С. Геодезичні прилади та приладдя. — Львів, 2003.
  2. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000 — 1:500. — К, 2001.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль: лабораторні заняття, завдання для самостійної роботи.
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська