Топографічне картографування

Код модуля: 
КГМ_6013_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Всього аудиторних — 48 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 16 год. Самостійна робота — 96 год.
Лектори: 
 • професор, д. т. н. Черняга П. Г.,
 • асистент Голубінка Ю. І.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • знати: основні положення теорії проектування і створення карт; призначення, класифікацію, зміст топографічних планів і карт; основні методи, складання, редагування, оформлення топографічних карт;
 • вміти створювати топографічні плани і карти сучасними методами за допомогою комп’ютерних технологій;
 • вміти використовувати топографічні плани та карти для розв’язування інженерних, наукових та прикладних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища геодезія,
 • Лінійна алгебра,
 • Геодезія.
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття теоретичних основ проектування і створення карт. Загальна схема і основні методи, етапи і процеси створення карт. Використання карт. Основні методи досліджень по картах. Методи аналізу, теорія інформації. Призначення топографічних карт. Державна топографо-геодезична служба. Масштабний ряд топографічних карт і планів. Математична основа. Зміст топографічної карти і його визначення. Подібність і розбіжність в змісті карт і планів по групах масштабів. Принципи і основи класифікації змістових елементів. Класифікація топографічних карт і планів. Спеціалізовані топографічні карти і плани. Топографічні карти акваторій. Плани міст. Топографічні фотокарти. Особливості складання основних елементів змісту топографічних карт. Проблеми і стан автоматизації створення топографічних карт. Поняття оновлення топографічних карт. Оцінка сумісності карт. Системи і принципи оновлення топографічних карт. Періодичне оновлення карт: основні методи і технологічні варіанти. Безперервне оновлення топографічних карт. Використання космічних знімків при оновленні карт. Спеціальні карти. Тематичні карти, основи їх теорії; принципи їх класифікації і типології. Основні особливості проектування тематичних карт. Вибір способів картографічного зображення. Суть, зміст і організація редакційних робіт при топографічному і тематичному картографуванні. Основні редакційні документи. Основні етапи процесу редагування карт. Польове редагування топографічних і тематичних карт. Редагування в процесі створення карт. Особливості редакційних робіт при створенні топографічних карт акваторій, спеціалізованих карт, фотокарт, планів міст.
Рекомендована література: 
 1. Берлянт А. М. Картография. М.: Аспект пресс, 2001. — 322 с.
 2. Билич Ю. С., Васмут А. С. Проектирование и составление карт. — М., МГУ, 1987.
 3. Верещак Т. В., Подобедов Н. С. Полева картография. — М.: Недра, 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр, в якому передбачено залік. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська