Токсикологія продуктів харчування та косметичних засобів, частина 2

Код модуля: 
ОХ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32; кількість кредитів ЄКТС — 4.
Лектори: 
проф. Воронов С.А.
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен мати уяву: про гігієнічні принципи використання харчових добавок, санітарні правила і норми по їх застосуванню, максимально допустимий рівень добавок. Шляхи проникнення токсичних речовин в організмі. Проникнення отрут у клітини організму та взаємодія їх з рецепторами, розподіл та зв’язування токсинів в організмі. Зв’язок хімічної будови та дії хімічних речовин. Метаболізм чужорідних сполук. Процеси кон’югації. Методи аналізу, які застосовуються в токсикологічній хімії харчових продуктів та косметичних засобів. Кількісне виявлення токсичних речовин в продуктах харчування та косметичних засобах. Принципи охорони навколишнього середовища, шляхи досягнення екологічної чистоти продуктів харчування та косметичних засобів. Поняття про збалансоване, повноцінне та адекватне харчування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Хімія продовольчої сировини та продуктів харчування
 • Хімія, технологія та застосування харчових добавок
Зміст навчального модуля: 
 • Токсикологія та екотоксикологія радіонуклідів. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини. Контроль за вмістом радіонуклідів у продуктах харчування і продовольчій сировині. Сполуки радіопротектори. Визначення радіоактивності у продуктах харчування. Токсикологія антибіотиків та гормональних препаратів. Джерела забруднення продуктів харчування антибіотиками. Класифікація антибіотиків та способи їх одержання. Оцінка біологічної активності антибіотиків. Хімічна структура та токсикологія антибіотиків аліциклічної будови (тетрациклінового ряду), антибіотиків ароматичного ряду, антибіотиків гетероциклічної структури, антибіотиків глікозидів та аміноглікозидів, антибіотиків макролідів, антибіотиків поліпептидів. Хімічна структура та токсикологія інших антибіотиків. Побічні реакції, що виникають при застосуванні антибіотиків. Хімічна структура та токсикологія гормональних препаратів.
 • Токсикологія мікотоксинів. Мікотоксини. Токсикологія афлатоксинів. Токсикологія трихотеценів. Токсикологія охратоксинів. Токсикологія зеараленону та його похідних. Токсикологія інших мікотоксинів. Можливості запобігання зараження продуктів мікотоксинами та їх детоксикація. Контроль мікотоксинів у продовольчій сировині та продуктах харчування. Визначення мікотоксинів у харчових продуктах.
 • Токсикологія харчових продуктів забруднених мікроорганізмами. Ендотоксини та екзотоксини. Організація та молекулярний механізм дії токсичної молекули бактерій. Будова токсинів бактерій, молекулярний механізм їх дії. Максимально можлива токсичність. Токсоїда Антонова. Виявлення бактеріального забруднення продуктів харчування.
 • Токсикологія харчових добавок. Токсикологія харчових барвників. Токсикологія ароматичних речовин. Токсикологія підсилювачів смаку та аромату. Токсикологія підсолоджувачів. Токсикологія харчових регуляторів кислотності та лужності.Токсикологія харчових стабілізаторів, загущувачів, комплексоутворювачів та желюючих агентів. Токсикологія харчових консервантів. Токсикологія антиоксидантів. Визначення харчових добавок у продуктах харчування.
 • Токсикологія компонентів парфумерних та косметичних засобів. Токсикологія жирних кислот, спиртів та восків. Токсикологія поверхнево-активних речовин, емульгаторів та змочуючих агентів. Токсикологія консервантів. Токсикологія ароматизаторів. Токсикологія барвників. Токсикологія відбілювачів шкіри. Токсикологія мінеральних олій та масел.
Рекомендована література: 
 1. A textbook of modern toxicology // Ernest Hodgson.—3rd ed. 2004 by John Wiley &Sons, Hoboken, New Jersey. Inc. — 557 р.
 2. Безвредность пищевых продуктов // под редакцией Говарда Р. Робертса // (перевод с английского) — М.: —Агропромиздат, 1986.
 3. Крамаренко В.П. Токсикологічна хімія //Вища школа Головное узд-во, 1989. — 447 с.
 4. Штабський Б.М. Ксенобіотики, гомеостаз і хімічна безпека людини.//— Львів: Видавничий Дім «НАУТІЛІУС», 1999. — 308 с.
 5. Исидоров В.А. Введение в химическую экотоксикологию // Учеб. Пособие. — СПб: Химиздат, 1999. — 144 с.
 6. Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевого сырья и продуктов питания. — М.: Пищепромиздат, 1999. — 352 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%) — контрольна робота, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60%) — екзамен
Мова навчання: 
українська, англійська