Токсикологія продуктів харчування та косметичних засобів (частина 1)

Код модуля: 
ОХ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32; кількість кредитів ЄКТС — 4.
Лектори: 
проф. Воронов С.А.
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен мати уяву про: гігієнічні принципи використання харчових добавок, санітарні правила і норми по їх застосуванню, максимально допустимий рівень добавок. Шляхи проникнення токсичних речовин в організмі. Проникнення отрут у клітини організму та взаємодія їх з рецепторами, розподіл та зв’язування токсинів в організмі. Зв’язок хімічної будови та дії хімічних речовин. Метаболізм чужорідних сполук. Процеси кон’югації. Методи аналізу, які застосовуються в токсикологічній хімії харчових продуктів та косметичних засобів. Кількісне виявлення токсичних речовин в продуктах харчування та косметичних засобах. Принципи охорони навколишнього середовища, шляхи досягнення екологічної чистоти продуктів харчування та косметичних засобів. Поняття про збалансоване, повноцінне та адекватне харчування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Хімія продовольчої сировини та продуктів харчування
 • Хімія, технологія та застосування харчових добавок
Зміст навчального модуля: 
 • Предмет токсикологічної хімії харчових продуктів та косметичних засобів. Історія виникнення та становлення токсикології. Поняття про основні небезпеки отруєння харчового походження. Основна мета та завдання курсу ТХХДКЗ, об’єкти ТХХДКЗ. Основні етапи історії токсикології. Поняття про основні небезпеки отруєння харчового походження. Небезпека отруєнь, яка пов’язана з забрудненням навколишнього середовища. Небезпека отруєнь сполуками природного походження. Небезпека отруєнь токсикантами мікробного походження. Небезпека отруєнь, яка пов’язана з дисбалансом харчових речовин. Небезпека отруєнь через харчові добавки та барвники.
 • Біотики, ксенобіотики, гомеостаз. Загальні уявлення про механізм взаємодії організму та ксенобіотиків. Фактори, що впливають на токсичність хімічних сполук. Основи термінології в токсикології. Поняття «доза токсиканту».
 • Шляхи проникнення токсикантів в організм людини. Маршрути розповсюдження токсикантів в організмі. Абсорбція в шлунково-кишковому тракті. Шкірна абсорбція токсикантів. Дихальний шлях проникнення. Проникнення токсикантів в організм крізь плаценту. Розповсюдження токсикантів в організмі людини. Фізико-хімічні властивості токсикантів та зв’язування білками. Вплив фізико-хімічних властивостей токсиканту та середовища на дифузію токсиканту. Поняття про токсикокінетику.
 • Молекулярні механізми розповсюдження токсикантів в організмі людини. Перенесення токсикантів в клітини. Загальні уявлення про будову клітинних мембран. Класифікація мембран за механізмом перенесення токсикантів в клітини. Механізми транспорту через клітинну мембрану у клітину. Пасивна дифузія. Мембранний транспорт за допомогою білка-переносчика. Рецептори.
 • Метаболізм ксенобіотиків. Реакції І та ІІ стадій метаболізму ксенобіотиків. Реакції І стадії метаболізму ксенобіотиків. Мікросомальне окиснення ксенобіотиків. Цитохром P450-залежні монооксигеназні системи. Флавіновмісні монооксигеназні системи. Реакції немікросомального окиснення ксенобіотиків. Реакції кооксидації ксенобіотиків циклооксигеназами. Реакції відновлення ксенобіотиків. Реакції гідролізу ксенобіотиків. Реакції гідратації епоксидів. Реакції за участю ДДТ дегідрохлоринази. Реакції II стадії метаболізму ксенобіотиків. Реакції кон’югації з глюкуроновою кислотою. Реакції кон’югації з сульфатами. Реакції метилювання. Реакції, які каталізує глутатіон S-трансфераза. Утворення меркаптурової кислоти. Реакції ацилювання.
 • Токсикологія та екотоксикологія нітрогеновмісних шкідливих речовин. Загальні уявлення про механізм взаємодії нітрогеновмісних шкідливих речовин з організмом. Джерела надходження нітратів і нітритів в організм людини. Визначення нітрогеновмісних сполук у продуктах харчування.
 • Токсикологія та екотоксикологія пестицидів. Дія хлорорганічних та фосфорорганічних пестицидів на живі організми. Характеристика пестицидів та шляхи їх потрапляння у продукти харчування. Визначення залишків пестицидів у продуктах харчування.
 • Токсикологія та екотоксикологія важких металів. Загальні уявлення про механізм взаємодії важких металів з організмом людини. Реагенти детоксикації дії важких металів. Токсикологія та екотоксикологія меркурію, плюмбуму, кадмію, купруму, цинку, алюмінію, арсену, нікелю. Джерела забруднення продуктів харчування катіонами важких металів.
Рекомендована література: 
 1. A textbook of modern toxicology // Ernest Hodgson.—3rd ed. 2004 by John Wiley &Sons, Hoboken, New Jersey. Inc. — 557 р.
 2. Безвредность пищевых продуктов // под редакцией Говарда Р. Робертса // (перевод с английского) — М.: —Агропромиздат, 1986.
 3. Крамаренко В.П. Токсикологічна хімія //Вища школа Головное узд-во, 1989. — 447 с.
 4. Штабський Б.М. Ксенобіотики, гомеостаз і хімічна безпека людини.//— Львів: Видавничий Дім «НАУТІЛІУС», 1999. — 308 с.
 5. Исидоров В.А. Введение в химическую экотоксикологию // Учеб. Пособие. — СПб: Химиздат,1999. — 144 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%) — контрольна робота, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60%) — екзамен
Мова навчання: 
українська, англійська