Токсикологічна хімія

Код модуля: 
ТБСФБ_6054_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4,5
Лектори: 
асист. Курка М.С.
Результати навчання: 
знання загальнихположень, які лежать в основі токсикологічної експертизи, сучасних фізичних та фізико-хімічних методів виявлення значної кількості токсичних речовин, хімізму більшості реакцій, які застосовуються в сучасному хіміко-токсикологічному аналізі для виявлення отрут, методів екстракції та їх хімізму
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
органічна хімія, біохімія
Зміст навчального модуля: 
Предмет і завдання токсикологічної хімії. Загальні питання хіміко-токсикологічного аналізу. Отруєння та деякі питання токсикокінетики отрут. Методи аналізу, які застосовуються в токсикологічній хімії. Отруйні та сильнодіючі речовини, які ізолюються з біологічного матеріалу - перегонкою водяною парою; підкисленим етиловим спиртом або підкисленою водою; мінералізацією; настоюванням біологічних об’єктів з водою.
Рекомендована література: 
  1. В.П.Крамаренко.Токсикологічна хімія. — Київ: Вища школа. — 1995.
  2. М.Д.Швайкова. Токсикологическая химия. — Москва: Медицина. — 1975.
  3. Е.А.Ружников. Клиническая токсикология. — М.: Медицина. — 1982.
  4. Р.Лудевиг, К.Лос. Острые отравления. — М.: Медицина. — 1950.
  5. В.П.Крамаренко. Химико-токсикологический анализ. — Київ: Вища школа. — 1982.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська