Термодинаміка та теплотехніка

Код модуля: 
ТТЕС_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 кредитів ЄКТС —3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабор.роб. — 16)
Лектори: 
ст. викл. Лашковська Надія Михайлівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен з
  • нати: перший закон термодинаміки, дослідження основних термодинамічних процесів; другий закон термодинаміки, цикл Карно, зворотний цикл Карно; цикли двигунів внутрішнього згоряння, термодинамічні основи компресорних машин; закони теплопровідності, конвективного теплообміну, теплового випромінювання; складний теплообмін, основні положення розрахунку теплообмінних апаратів.;
  • уміти розробляти, планувати та організовувати технологічні процеси; розраховувати та проектувати технологічне устатковання; аналізувати умови та режими роботи теплових машин
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити:Вища математика,Фізика,Хімія,Технічна термодинаміка
  • кореквізити: – Промислова теплоенергетика
Зміст навчального модуля: 
Основні розділи курсу. Основні етапи розвитку та сучасний стан науки про теплотехніку, розвиток енергетики та її перспективи. Робоче тіло. Термо-динамічні параметри. Термодинамічний процес; Ідеальний газ. Основні закони ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу. Суміш ідеальних газів; Поняття про теплоту та роботу. Внутрішня енергія газу. Першиий закон термодинаміки та його аналіз. Робота газу. Робоча діаграма; Робочий процес поршневого компресора. Одно-та ба-гатоступеневі компресори; Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки. Кругові процеси /цикли/. Прямий і зворотній цикли Карно; Цикл ДВЗ з підведенням теплоти при сталому об’ємі та його аналіз. Цикл ДВЗ з підведенням теплоти при сталому тиску та його аналіз; Види теплообміну. Теплопровідність. Закон Фур’є. Теплопровідність при стаціонарному режимі плоских та циліндричних стінок; Конвективний теплообмін. Природна та вимушена конвекція. Закон Ньютона-Ріхмана. Основи теорії подібності. Коефіцієнт тепловіддачі та його визначення у деяких конкретних випадках; Складний теплообмін. Теплопередача через плоскі та циліндричні стінки. Коефіцієнт теплопередачі; Основні види теплообмінних апаратів. Повірочний та конструктивний розрахунок теплообмінних апаратів. Розрахунок температурного напору.
Рекомендована література: 
  1. Драганов Б.Х., Долінський А.А., Міщенко А.В., Письменний Є.М. Теплотехніка. -Київ, 2005.
  2. Теплотехніка. О.Ф.Буляндра, Б.Х.Драганов, В.Г.Федорів / За ред. Б.Х.Драганова і О.Ф.Буляндри. —К.: Вища шк., 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (35%): усне опитування
  • Підсумковий контроль (65%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська