Термодинаміка і теплові процеси при зварюванні

Код модуля: 
ТТЕС_6076_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 кредитів ЄКТС —3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабор.роб. — 16)
Лектори: 
ст. викл. Лашковська Надія Михайлівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен
 • знати: термодинаміку та теплові процеси як загальноінженерну дисципліну, теплові процеси та процеси тепломасообміну.
 • уміти розраховувати та проектувати теплові процеси що мають місце при зварюванні, аналізувати умови та режими роботи зварювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити:Тепломасообмін,Технічна термодинаміка
 • кореквізити: Теплоенергетика.
Зміст навчального модуля: 
Термодинаміка та теплові процеси як загальноінженерна дисципліна, розвиток теплоенергетики економія палива та енергії. Робоче тіло параметри стану робочих тіл, закони ідеальних газів. Газові суміші, способи задання газових сумішей. Теплоємність газу. Перший закон термодинаміки. Робота газу. Процеси ідеальних газів. Колові процеси. Другий закон термодинаміки. Цикл Карно. Цикли Д.В.З. “Тепломасообмін” Теплопровідність, основні поняття і визначення. Диференціальні рівняння теплопровідності, крайові умови. Теплообмін одно- і багатошарових плоских і циліндричних стінок. Теплопровідність стержня. Теплопередача плоских та циліндричних стінок при наявності внутрішніх джерел тепла.Теплові процеси при наявності рухомих, швидкорухомих і миттєвих джерел тепла. Нестаціонарні теплові процеси. Теплопрвідність нескінченної пластини та суцільного циліндра. Конвективний теплообмін, основні поняття та визначення, загальний принцип розв’язку задач конвективного теплообміну. Променевий теплообмін, основні закони, випромінювання твердих тіл та факелу.
Рекомендована література: 
 1. Константінов С.М. Технічна термодинаміка. — К.: Політехніка, 2001.-368с.
 2. Константінов С.М. Теплообмін. — К.: ВПІ ВПК Політехніка, 2005.-304с.
 3. Чепурний М.М.,Ткаченко С.Й. Основи технічної термодинаміки.-Вінниця: Поділля.2004.-392с.
 4. Лабай В.Й. Тепломасообмін. — Львів: Тріада Плюс, 1998.
 5. Недужий І. Термодинаміка і теплопередача. 1981.
 6. ИсаченкоВ.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача.-М:Енергія.1981.-416с.
 7. Теория сварочних процессов /Под ред.Фролова/.М.:1988
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (35%): усне опитування
 • Підсумковий контроль (65%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська