Теплові та атомні електростанції та установки

Код модуля: 
ТТЕС_6047_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 288, кредитів ЄКТС —8) аудиторні години — 128 (лекції — 64, лаб.роб. — 32, практ.-32)
Лектори: 
ст.викл. Чепишко Іван Миколайович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати типи електростанцій, їх енергетичні показники, параметри пари,баланси пари і води, способи відпуску тепла,обладнання, теплові схеми та типи компоновок;
  • уміти розраховувати теплові схеми електростанцій та вибирати основне і допоміжне устаткування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити:Технічна термодинаміка, Турбіни ТЕС та АЕС, Котельні установки.
  • кореквізити: Тепломасообмінні апарати ТЕС та АЕС, Водопідготовка ТЕС та АЕС
Зміст навчального модуля: 
Енергетика і типи електростанцій.Види споживання енергії та графіки навантажень.Енергетичні показники КЕС, ТЕЦ та АЕС. Початкові параметри пари та параметри промперегріву. Регенеративний підігрів живильної води на ТЕС.Баланси пари та води, способи поповнення втрат.Відпуск тепла з парою та гарячою водою. Деаераторні та живильні установки. Енергетичні характеристики обладнання. Принципові та повні теплові схеми.Розташування ТЕС і АЕС на генеральному плані та компоновки головних корпусів. Технічне водопостачаня. Паливне та золошлакове господарство ТЕС. Очищення та видалення димових газів. Нові та перспективні типи електростанцій
Рекомендована література: 
  1. В. Я. Рыжкин.Тепловые электрические станции. Энергоиздат, М.,1987.
  2. Й. С. Мисак, Я. Ф. Івасик, П. О. Гут, Н. М. Лашковська. Об’єкти теплових електричних станцій. Режими роботи та експлуатації.-Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007.-256с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, письмові звіти з лабораторних робіт
  • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська