Теплові процеси в силікатних технологіях

Код модуля: 
ХТС_6003_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
доц. Cолоха І.В.
Результати навчання: 
вивчення теоретичних основ, теплових та масообмінних процесів, проектування, розрахунку теплових установок, принципи їх раціонального використання, обслуговування та ремонту
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • технологія і обладнання виробництва кераміки та вогнетривів, частина І;
  • технологія і обладнання виробництва в‘яжучих матеріалів та виробів на їх основі, частина І;
  • технологія і обладнання виробництва скла та ситалів, частина 1;
  • матеріалознавство силікатів
Зміст навчального модуля: 
Розрахунок горіння палива. Види палива та його характеристика. Класифікація печей та сушарок, режим їх роботи та показники. Шляхи інтенсифікації теплової обробки. Закономірності та особливості масообміну в теплових установках.
Рекомендована література: 
  1. Левченко П.В. Расчеты печей и сушил силикатной промышлен¬¬¬ности. М., 1968 г.
  2. Ящишин Й.М., Жеплинський Т.Б., Дяківський С.І. Технологія скла: Ч.ІІ. Технологія скляної маси: Навч. підр. — Львів: Вид-во «Бескид Біт», 2004. — 250 с.
  3. Булавин И.А. Тепловые процессы в технологии силикатных материалов. — М.: Высш.шк., 1982.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів