Теплові двигуни промислових підприємств

Код модуля: 
ТТЕС_6056_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 228 (кредитів ЄКТС — 7) аудиторні години — 112 (лекції — 80, практ. — 32)
Лектори: 
старший викладач Галянчук І.Р.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен :
 • засвоїти теплові цикли парових турбін; теплові процеси в ступені та в багатоступеневих турбінах; типи турбін; режими роботи турбін, їх оптимізація; регулювання турбін та елементів теплової схеми.
 • вміти забезпечити належний режим роботи турбіни і елементів теплоенергетичної установки, визначити оптимізацію режиму роботи турбіни.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Технічна термодинаміка, Гідрогазодинаміка
 • кореквізити: Промислова теплоенергетика.
Зміст навчального модуля: 
Сучасний стан і розвиток парових турбін. Турбіна, як основний двигун. Принцип дії турбіни. Класифікація парових турбін. Принципові і теплові схеми паротурбінних установок /ПТУ/. Тепловий цикл ПТУ. Регенеративний підігрів живильної води. Проміжний перегрів пари на ТЕС. Основні рівняння руху стисливої рідини. Основні характеристики та параметри потоків в між лопаткових каналах. Перетворення енергії в турбінному ступені. Трикутники швидкостей. Зусилля, що діють на робочі лопатки. Потужність ступеня. Робота пари. Відносний лопатковий к.к.д. ступеня, його залежність від відношення швидкостей. Додаткові втрати енергії. Процес розширення пари з урахуванням додаткових втрат. Внутрішній відносний к.к.д. ступеня. Ступінь швидкості, теорія робочого процесу, трикутники швидкостей, к.к.д. Лопатковий к.к.д. ступеня швидкості. Область застосування турбін зі ступенями швидкості. Змінний режим роботи турбінного ступеня. Розширення робочого тіла в косому зрізі решітки. Робочий процес багатоступеневих турбін. Коефіцієнт повернення теплоти. Внутрішні та зовнішні втрати в паровій турбіні. Осьові зусилля в паровій турбіні. Вплив вологи на роботу турбіни та її економічність. Переваги та недоліки багатоступеневих турбін. Теча пари в лабіринтовому ущільненні. Схеми трубопроводів лабіринтових ущільнень та дренажів турбіни. Способи паророзподілу. Дросельний та сопловий паророзподіл. Обвідний паророзподіл. Вибір паророзподілу. Змінний режим роботи одиночного ступеня та групи ступенів. Розподіл тисків і теплових перепадів в ступенях при змінному пропуску пари. Робота останнього ступеня конденсаційної турбіни при зміні пропуску та тиску відпрацьованої пари. Задачі регулювання парових турбін. Принципові схеми регулювання турбін. Статична характеристика та нерівномірність регулювання. Способи впливу на статичну характеристику. Синхронізатор, його функції. Паралельна робота турбогенераторів, розподіл навантаження між ними. Парові турбіни з протитиском, умови їх застосування. Турбіни з проміжними відборами пари. Призначення та схема конденсаційної установки. Теплові процеси в конденсаторі. Повітрявидаляючі пристрої. Схеми ГТУ. Теоретичні і дійсні цикли ГТУ зі згорянням палива при сталому тиску. Класифікація ГТУ. ГТУ з регенерацією. Парогазові установки.
Рекомендована література: 
 1. И. Кирилов‚ В. Иванов‚ А. Кирилов. Паровые турбины и паротурбинные установки. Л.: Машиностроение. 1978‚ 276 с.. ил.
 2. Паровые и газовые турбины. Под ред. М.А.Костюка, В.В.Фролова, — М.:ЭАИ, 1985, 352с.ил.
 3. Е.И.Бененсон, Л.С.Йоффе, Теплофикационные паровые турбины. — М.:Энергия, 1976.
 4. А.Г.Костюк, А.Н.Шерстюк, Газотурбинные установки. — М.:Высш.школа 1979 — 254 с.ил.
 5. Пускові режими парових турбін енергоблоків ТЕС. Й. Мисак, В. Дворовенко, І. Галянчук. Друк НВФ «Українські технології» 2008р., 174с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з розрахункових робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%): іспит, контрольні заходи.
Мова навчання: 
українська