Теплові агрегати в технології виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Код модуля: 
АШ_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 год., у тому числі: аудиторні заняття — 48год., (лекції — 32 год., практичні — 16 год.); 3 кредити ЕСТS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Федунь Б. В.
Результати навчання: 
Навчити студентів розуміти теоретичні основи процесів під час теплового оброблення будівельних матеріалів і виробів, способів їх інтенсифікації, тенденцій розвитку й застосування. дати необхідні знання для вибору та використання найефективніших способів теплового оброблення будівельних матеріалів і виробів з метою забезпечення нормального функціювання теплових установок і охорони довкілля.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Вища математика; будівельне матеріалознавство; в’яжучі речовини, механічне обладнання підприємств будівельної індустрії.
Зміст навчального модуля: 
Джерела тепла. Технологічне паливо — рідке, тверде, газоподібне. Готування палива. Фізико—хімічні основи процесу горіння палива. Джерела тепла. Технологічне паливо — рідке, тверде, газоподібне. Готування палива. Фізико—хімічні основи процесу горіння палива. Пристрої для спалювання рідкого, твердого та газоподібного палива. Установки для теплового оброблення матеріалів і виробів. Класифікація. Види теплоносіїв. Теплообмін в теплових установках ПБМ. Установки для теплового оброблення матеріалів і виробів. Класифікація. Види теплоносіїв. Теплообмін в теплових установках ПБМ. Теплотехнічне обладнання для розморожування та підігріву складників бетонних сумішей. Теоретичні основи теплового оброблення бетонів. Агрегати для теплового оброблення бетонів різного складу. Класифікація. Режими теплового оброблення та їх вплив на якість виробів. Теплотехнічне обладнання для розморожування та підігріву складників бетонних сумішей. Теплові агрегати для одержання вапна та їх види. Основні теплотехнічні показники. Шахтні печі для одержання вапна на твердому, рідкому та газоподібному паливі. Конструкція та принцип дії. Завантажувальні та розвантажувальні пристрої шахтних печей. Розрахунок шахтних печей. Проблеми довкілля пов’язані з експлуатацією шахтних печей. Теплові агрегати для одержання гіпсових в’яжучих речовин. Види, періоди та режими теплового оброблення гіпсової сировини. Випал гіпсу в апаратах з атмосферним тиском (гіпсоварильні котли, барабанні сушарки та печі, млини одночасного розмелювання та випалу сировини). Утилювання тепла вихідних газів агрегатів.Випал гіпсу в апаратах з надлишковим тиском (демпфери, вертикальні та горизонтальні автоклави).
Рекомендована література: 
  1. Кошкарев В. Н., Кучеренко А. А. Тепловые установки. — К.: Вища шк., 1990.
  2. Кучеренко А. А. Тепловые установки заводов сборного железобетона. — К.: Вища шк., 1977.
  3. Перегудов В. В., Роговый М. И. Тепловые процессы и установки в технологии строительных материалов и изделий. — М.: Стройиздат, 1983.
  4. Булавин и др. Тепловые процессы в технологии силикатных изделий. — М.: Высшая шк., 1983.
  5. Монастырев А. В. Производство извести. — М.: Высшая шк., 1978.
  6. Балдин В. П. Производство гипсовых вяжущих материалов. — М.: Высшая шк., 1988.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — практичні заняття — 25 балів, контрольний захід — 75 балів.
  • Підсумковий контроль проводиться у формі письмового екзамену.
Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська