Теплотехнологічні процеси, апарати, помпи, вентилятори, компресори

Код модуля: 
ТТЕС_6060_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 ( кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 52 (лекції — 32, лабор. роб. — 16)
Лектори: 
ст. викладач, канд.техн.наук Римар Тетяна Іванівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати класифікацію теплотехнологічних апаратів; конструктивні матеріали, які застосовуються в теплообмінних апаратах; послідовність конструкторського і теплового розрахунку апаратів поверхневого типу; розрахунок апаратів на міцність; типи і конструкції випарних установок; класифікацію і типи машин для подачі рідин і газів, які застосовуються на об’єктах теплоенергетики; основи теорії і принципи дії відцентрових, осьових і об’ємних помп; основи теорії і принцип дії вентиляторів і компресорів; методи регулювання продуктивності машин для подачі рідини і газів.
 • уміти виконати конструкторський та тепловий розрахунок тепло технологічних апаратів; підібрати конструктивні розміри технологічного апарату; виконати розрахунок апарату на міцніть; проектувати, експлуатувати, організовувати налагодження і ремонт помпового, компресорного і вентиляційного устаткування на об’єктах теплоенергетики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити:Вища математика, Електричні апарати
 • кореквізити: Термодинаміка та теплопередача
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Теплообмінне та тепловикористовуюче обладнання. Класифікація теплообмінних апаратів. Теплоносії. Конструкції теплотехнологічних апаратів. Кожухотрубні та секційні апарати поверхневого типу. Спіральні, пластинчасті, ребристі, занурювальні апарати. Теплообмінні апарати змішуючого типу. Деаераційні установки та їх класифікація. Конструкторський і тепловий розрахунок апаратів поверхневого типу. Визначення фізичних параметрів і швидкості руху теплоносіїв. Визначення поверхні теплопередачі, конструктивні розміри апарата. Визначення діаметрів патрубка. Теплові баланси теплообмінних апаратів. Визначення середньої різниці температур. Визначення коефіцієнта теплопередачі і тепловіддачі. Гідравлічний розрахунок теплообмінних апаратів. Розрахунок теплообмінних апаратів на міцність, опуклого днища, кришки та фланцевих з’єднань. Випарні установки, їх типи і конструкції. Розрахунок випарників. Сепарація вторинної пари у випарних установках. Фізичні властивості вологого повітря. Ентальпія вологого повітря. Сушильні установки. Матеріальний та тепловий баланси. Загальні відомості про машини для подачі рідини, газів. Визначення і класифікація. Динамічні, об’ємні машини, струминні помпи і пневматичні підіймачі для рідин. Подача і напір об’ємних і динамічних машин. Параметри машин, які подіють рідини і гази. Сумісна робота помпи і трубопровідної системи. Відцентрові помпи і вентилятори. Принцип дії. Випробування помп. Регулювання подачі. Паралельне і послідовне з’єднання відцентрових помп. Помпове обладнання теплових електричних станцій і теплових мереж. Осьові помпи і вентилятори. Конструкції осьових помп і вентиляторів. Поршневі помпи. Спосіб дії. Індикаторна діаграма. Подача поршневих помп. Компресорні машини. Термодинаміка компресорного процесу. Коефіцієнти корисної дії компресорів. Охолодження. Ступеневе стиснення. Відцентрові компресори. Осьові компресори.
Рекомендована література: 
 1. Боженко М.П. Джерела теплопостачання та споживачі теплоти: Навч. Посібник /М.П.Боженко, В.П.Сало. — Київ: Політехніка, 2004. — 192 с.
 2. Бойко Е.А. Тепловые электрические станции (расчёт и проектирование рекуперативных теплообменных аппаратов ТЕС): Красноярск: ИПЦ КТГУ. — 2006. — 92 с.
 3. Назмеев Ю.Г., Лавыгин В.М. Теплообменные аппараты ТЕС. — М.: Энергоатомиздат. — 1988. — 288с.
 4. Антикайн П.А., Аронович М.С. Бакластов А.М. Рекуперативные теплообменные аппараты. М. — Л., Госэнергоиздат. — 1962. — 230 с.
 5. Мандрус В.І. Гідравлічні та аеродинамічні машини (насоси, вентилятори, газодувки, компресори). — Львів: Магнолія плюс. — 2005. — 340 с.
 6. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компресоры. — М.: Энергоатомиздат. — 1990. — 416 с.
 7. Шерстюк А.Н. Насосы, вентиляторы, компресоры. — М.: Высшая школа. — 1989. — 344 с.
 8. Малюшенко В.В, Михайлов А.К. Основное насосное оборудование тепловых электростанций. — М.: Энергия. — 1989. — 250 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, письмові звіти з лабораторних робіт
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська