Теплотехніка

Код модуля: 
ТТЕС_6075_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 ( кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 36 (лекції — 16, практ. роб. — 16)
Лектори: 
ст. викладач, канд.техн.наук Римар Тетяна Іванівна ст. викладач, Лашковська Надія Михайлівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні закони термодинаміки; методи термодинамічного аналізу енергохіміко-технологічних систем; цикли сучасного отримання теплоти і холоду; класифікацію печей хімічної промисловості; основні характеристики і класифікацію котлоагрегатів хімічної промисловості..
 • уміти розраховувати основні термодинамічні процеси; виконувати розрахунки теплообмінних апаратів; складати тепловий баланс печей; розраховувати ККД котла і складати тепловий баланс; працювати з довідковою літературою в процесі роботи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Вища математика, Фізика, Хімія
 • кореквізити: Технологічне обладнання галузі
Зміст навчального модуля: 
 • Технічна термодинаміка. Вступ. Основні положення теплотехніки. Основні поняття та визначення термодинаміки. Робочі тіла. Фізичні та енергетичні параметри стану робочого тіла. Газові суміші. Ідеальний газ. Основні закони ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу. Суміш ідеальних газів. Поняття про теплоту та роботу. Внутрішня енергія газу. Перший закон термодинаміки та його аналіз. Робота газу. Робоча діаграма. Теплоємність газів. Залежність теплоємності від характеру процесу та від температури. Поняття про ентальпію. Ентальпія газу. Теплова діаграма. Аналіз термодинамічних процесів ідеального газу. Політропний процес. Оборотні і необоротні процеси. Другий закон термодинаміки. Кругові процеси (цикли). Цикл Карно. Термодинамічні основи компресора. Одно- і багатоступеневе стиснення у компресорі. Цикли паросилових установок. Цикли холодильних установок. Цикли спільного отримання теплоти і холоду. Аналіз циклів теплових двигунів та холодильних установок.
 • Теплопередача. Основні поняття теорії теплообміну. Теплопровідність. Основні поняття і визначення коефіцієнта теплопередачі, конвективного теплообміну, теплообміну випромінюванням. Плоска і циліндрична стінки, їх граничні умови. Передача тепла через плоску та циліндричну стінки. Термічний опір. Конвективний теплообмін. Теплообмінні апарати, їх тепловий розрахунок. Аналіз окремих процесів хімічної технології. Розширення газів і рідин. Вторинні енергоресурси хімічної промисловості.
 • Теплоенергетичне устаткування. Загальна характеристика палива та топкового обладнання. Розрахунок процесу горіння палива. Котельні установки. Принцип роботи та експлуатація парових котлів.
Рекомендована література: 
 1. Колієнко А.Г. Термодинаміка. — Львів, 2006. — 128 с.
 2. Драганов Б.Х., Волинський А.А., Міщенко А.Б., Письменний Є.М. Теплотехніка — Київ; «ІНКОС», 2005.- 504с.
 3. Технічна термодинаміка. Ч.І: Навч. посібник /М.М. Чепурний, С.Й. Ткаченко. — Вінниця; ВДТУ, 1997. — 109с.
 4. Константанів С.М. Технічна термодинаміка. — К.: Політехніка, 2001. — 368с.
 5. Чепурний М.М., Ткаченко С.Й. Основи технічної термодинаміки. Вінниця, — «Поділля-2000». — 2004. — 352с.
 6. Баскаков А. и др. Теплотехніка — М.: Энергия, 1992. — 365с.
 7. Швець И.Т. Теплотехника. — К.: Вища школа, 1980. — 585с.
 8. Алабовский Н., Недужий И. Термодинамика и теплопередача.- М.: Энергия, 1989.- 275с.
 9. Крутов В. Теплотехника — М.: Энергия, 1986, 292с.
 10. Кириллин В. и др. Техническая термодинамика — М.: Энергоатомиздат, 1983.-279с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, письмові звіти з лабораторних робіт
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська