Теплотехнічні вимірювання та автоматизація

Код модуля: 
АТХП_6043_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48(лекції — 16, практ. — 16, лаб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Химко Ольга Мирославівна
Результати навчання: 
у результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати: методи І прилади для вимірювання основних теплотехнічних параметрів в енергетиці; принципи побудови і роботи сучасних технічних засобів автоматизації, в тому числі засобів на базі мікропроцесорної техніки та АСУ ТП;
  • вміти: вибирати технічні засоби автоматизації для реалізації необхідних алгоритмів контролю, регулювання та керування; вибирати прилади автоматизації та складати специфікацію засобів автоматизації
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: фізика, технічна термодинаміка, теплотехніка
  • кореквізити: автоматизовані системи керування обєктами теплоенергетики, автоматизація теплоенергетичних установок
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості про системи вимірювання, обліку та автоматизації для технологічних процесів та виробництв обєктів енергетики. Вимірювання температури. Вимірювання тиску. Системи вимірювання витрати та кількості речовин. Вимірювання рівня рідин і сипких матеріалів. Дистанційні передачі та нормуюючі перетворювачі. Облік кільклсті теплоносіїв. Системи автоматичного регулювання. Обєкти керування та їх основні властивості. Будова та принцип дії автоматичних регуляторів.
Рекомендована література: 
  1. Основи метрологіїта вимірювальної техніки: Підручник: У 2 т./ М.Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник, В. Басилюк, Р. Борек, А. Ковальчик; За ред. Б. Стадника. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — Т. 2. Вимірювальна техніка.
  2. Н.Г.Фарзане Л.В.Илясов А.Ю.Алим-Заде Технологические измерения и приборы: Учеб. Для студ. вузов по спец. «Автоматизация технологических процессов и производств» .-М.:Высш. Шк.,1989.
  3. Автоматика и автоматизация систем теплоснабжения и вентиляции.\. Учебн. Для вузов \ А.А. Калмаков, Ю.А. Кувшинов и др.\-М,: Стройиздат 1986,-479с.
  4. Автоматика и автоматизация производственных процесов.\ под. ред. Т.К. Нечаева,-К Вища школа,1985,-279с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмова розрахункова робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська