Теплопостачання

Код модуля: 
ТГВ_6038_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 81 год., лекції — 28 год., лабораторних занять — 14 год., практичних занять — 14 год. 2,25 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
ст. викладач Ярослав В. Ю.
Результати навчання: 
Теплопостачання є профілюючою дисципліною і має основне значення у підготовці спеціаліста з профілю «Теплогазопостачання і вентиляція». Під теплопостачанням розуміють систему забезпечення тепловою енергією будинків і споруд. Техніка теплопостачання розвивається як централізоване теплопостачання (від потужних ТЕЦ і районних котелень), децентралізоване (від опалювальних котлів, встановлених безпосередньо в технічних приміщеннях будинків). Викладання даної дисципліни ставить за мету дати студентам знання по методах проектування і вибору систем теплопостачання, теплових мереж, центральних та індивідуальних теплових пунктів, теплових вводів в будинок, насосних станцій; обгрунтуванню і розрахунку режимів відпуску та споживання теплоти.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Тепломасообмін,
 • Технічна термодинаміка,
 • Механіка рідин і газів,
 • Технологія очищення природних і стічних вод,
 • Термодинаміка і теплопередача,
 • Гідроаеродинаміка,
 • Теплогенеруючі установки.
Зміст навчального модуля: 
Системи теплопостачання. Класифікація. Схеми. Системи централізованого та децентралізованого теплопостачання. Принципові теплові схеми електростанцій по конденсійному та теплофікаційному режимах. Принципові теплові схеми мініТЕЦ. Схеми підключення систем опалення та вентиляції до теплових мереж (водяних та парових). Системи збору та повернення конденсату, підбір обладнання конденсатозбірних установок. Схеми приєднання систем гарячого водопостачання до водяних теплових мереж. Закриті і відкриті водяні системи теплопостачання. Паралельна, двоступеневі, змішана та послідовна схеми приєднання водоводяних підігрівників до теплових мереж. Системи гарячого водопостачання. Класифікація, схеми, проектування. Регулювання теплового навантаження. Гаряче водопостачання. Класифікація систем ГВ (централізовані, децентралізовані, місцеві). Будова систем ГВ. Основні принципові схеми систем ГВ. Визначення витрат води і теплоти на потреби гарячого водопостачання. Гідравлічний розрахунок трубопроводів системи ГВ. Циркуляція в системах ГВ. Необхідний та наявний напори для режиму водорозбору. Гідравлічний розрахунок водяних квартальних теплових мереж ГВ.
Рекомендована література: 
 1. Теплопостачання: Навчальний посібник для студентів вузов. / П. М.Єнін, Н. А. ШвачкоМ.: К.: Кондор, 2007. — 348 с.
 2. Теплоснабжение: Учебник для вузов. / А. А. Ионин, Б. М. Хлыбов, В. Н. Братенков, Е. Н. Терлецкая. Под ред. А. А. Ионина. — М. Стройиздат, 1982. 336 с., — 328 с.
 3. Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию. / И. В. Белянкина и др. Под ред. Н. К. Громова. — М.: Энергоатомиздат, 1988. — 376 с.
 4. Сафонов А. П. Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям. — М.: Высш. школа, 1968.
 5. Шевелев В. А., Шевелев А. Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: справ. пособие. — 6—е изд., доп. и перераб. — М.: Стройиздат, 1984. — 116 с.
 6. Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей. / В. И. Манюк, Я. И. Каблинский, Э. Б. Хиж, А. И. Манюк, В. К. Ильин. Изд. 2—е. — М.: Стройиздат, 1982.
 7. СНиП 2.04.01–85. Внутренний водопровод и канализация зданий. / Госстрой СССР. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. — 56 с.
 8. Теплоснабжение: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Высшая школа. 1980. — 408 с.
 9. Проектирование теплоснабжения. Пешехонов П. И. — Киев: Вища школа. Головное изд — во, 1982. — 328 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 20 балів, контрольні заходи — 80 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття, практичні заняття, модульний контроль, КР.
 • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська