Тепломасообмінні апарати ТЕС та АЕС

Код модуля: 
ТТЕС_6044_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 ( кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб.роб.- 16, практ. — 16)
Лектори: 
ст. викладач Заяць Марія Федорівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • конструкторський та тепловий розрахунок тепломасообмінних апаратів;
 • конструктивні розміри тепломасообмінного апарату;
 • запроектувати і підібрати тепломасообмінний апарат;
 • виконувати розрахунки на міцність апарата;
 • користуватися І-d діаграмою вологого повітря при розрахунку сушильних установок
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Математичний аналіз.
 • Основні закони термодинаміки.
 • Цикли з регенерацією тепла.
 • Тепломасообмін. Диференційні рівняння.
кореквізити:
 • Паливо топки, та котельні установки ТЕС.
 • Турбіни теплових і атомних станцій.
 • Теплові та атомні електростанції та установки
.
Зміст навчального модуля: 
Класифікація теплообмінних апаратів. Регенеративні тепломасообмінні апарати безпосередньої дії. Конструкції апаратів поверхневого типу. Кожухотрубні та секційні теплообмінні апарати. Тепломасообмінні апарати змішуючого типу. Конструкції деаераторів. Випарні установки, їх типи і конструкції. Розрахунок випарників. Типи випарних установок та їх конструкції. Схеми включення випарних установок в теплову схему. Розрахунок випарників. Сепарація вторинної пари у випарних установках. Іd діаграма вологого повітря, принцип її побудови, та зображення основних процесів в Іd діаграмі. Сушильні установки. Матеріальний і тепловий баланс сушильних установок. Способи сушіння та конструкції сушилок.
Рекомендована література: 
 1. Ильченко О.Т. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий. Харьков, Высшая школа, 1985.
 2. Голубков Б.Н. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий, М., Энергия, 1979.
 3. Лебедев П.Д., Щукин А.А., Теплоиспользующие установки промышленных предприятий. М., 1970.
 4. Качилин М.А. Теплообменная аппаратура и выпарные установки. М., 1955 г.
 5. Соколов В.Н., Теплообменные аппарати. Ленинград, 1974.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контроль знань.
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи.
Мова навчання: 
українська