Тепломасообмін, частини 1, 2

Код модуля: 
ТТЕС_6036_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 ( кредитів ЄКТС — ) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. −16., практ. — 16), аудиторні — 48 (лекцій — 32, практ. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Демчук Іван Андрійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати серед загально-інженерних дисциплін термодинаміку і теплопередачу, способи передачі тепла та методи процесів тепломасопереносу
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: Вища математика, фізика, хімія
  • кореквізити: Технічна термодинаміка, гідрогазодинаміка
Зміст навчального модуля: 
Стаціонарний процес теплопровідності. Температурне поле. Температурний градієнт. Тепловий потік. Закон Фур'є. Коефіцієнт теплопровідності. Диференційне рівняння теплопровідності. Умови однозначності. Стаціонарне температурне поле, методи розв'язку. Стаціонарне температурне для тіл інших тіл форм. Задачі стаціонарної теплопровідності при надійності внутрішніх джерел енергії. Методи інтенсифікації теплопередачі. Генпровідність стержня нескінченої та скінченої довжини. Ребриста стінка. Аналітичні методи розрахунку задач нестаціонарної теплопровідності.
Рекомендована література: 
  1. Исаченко В.П., Осипова В.А, Сукомел А.С., Теплопередача, 4-е издание. М.Энергия.1981. 416 с.
  2. Теория тепломасообмена /под ред. А.И. Леонтьева / М. Высшая школа. 1979. 495 с.
  3. Константінов С.Н. Тепломасообмін : Підручник. — К.: ВПІ ВПК «Політехніка».
  4. Краснощеков В.А., Сукомел А.С. Сборник задач по теплопередаче, 4-е изд. М.Энергия. 1980. 286 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20 %) : усне опитування, письмові звіти з лабораторних робіт
  • Підсумковий контроль (80%, екзамен) : курсова робота
Мова навчання: 
українська