Тепломасообмін

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Жук В. М.
Результати навчання: 
 • Засвоєння теоретичних засад тепло- та масообміну;
 • вивчення основних законів тепломасообміну;
 • набуття практичних навичок з розв’язування прикладних задач з тепломасообміну.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Технічна механіка рідини і газу.
Зміст навчального модуля: 
Основні види теплообміну. Теплопровідність. Теплообмін конвекцією. Променевий теплообмін. Теплопередача крізь плоскі та циліндричні стінки. Теплоізоляційні матеріали. Інтенсифікація теплопередачі. Теплообмінні апарати в системах водопостачання. Молекулярна дифузія. Конвективна масовіддача. Моделювання процесів тепло- та масообміну. Критерії подібності. Ідеальні реактори. Основи кінетики масообмінних процесів. Ступінь перетворення. Масопередача в системах водопостачання і водовідведення.
Рекомендована література: 
 1. Кравчук А. М. Основи тепломасообміну в спорудах водопостачання і водовідведення. — К.: Вища школа, 2001.
 2. Лабай В. Й. Тепломасообмін: Підручник для ВНЗ. — Львів: Тріада Плюс, 1998. — 260 с.
 3. Смирнов Н. Н., Волжинский А. И. Химические реакторы в примерах и задачах. — Л.: Химия, 1986. — 221 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів, КРР — 10 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська