Теплогенеруючі установки (Курсова робота)

Код модуля: 
ТГВ_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 72 год. (2 кредити).
Лектори: 
к. т. н.,доцент Юркевич. Ю. С.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань та навиків з проектування і основних режимів експлуатації теплогенеруючих установок малої та середньої потужності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Теплопостачання,
 • Опалення,
 • Гаряче водопостачання.
Зміст навчального модуля: 

Розрахунково-пояснювальна записка. Кліматичні дані міста будівництва. Розрахунок процесу горіння твердого, рідкого та газоподібного палива. Визначення теплової потужності теплогенеруючої установки, вибір типу і кількості котлоагрегатів. Розрахунок теплової схеми котельні. Аеродинамічний розрахунок газоповітряного тракту котельні . Підбір допоміжного обладнання: насосів; тягодуттєвих присроїв; установки водопідготовки.
Графічна частина. План котельні з нанесенням основного обладнання, насосів, тягодуттєвих присроїв; установки водопідготовки та трубопроводів (М1:100). Характерний розріз котельні (М1:100). Принципова теплова схема котельні. Специфікація основного обладнання котельні. Вузли і агрегати.

Рекомендована література: 
 1. Теплогенеруючі установки. СНиП Ш-35-76. Котельні установки. — М.: Стройиздат, 1977.
 2. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. — М.: Стройиздат, 1983.
 3. Лебедев В. И., Пермяков Б. А., Хаванов П. А. Расчет и проектирование теплогенерирующих установок систем теплоснабжения. — М.: Стройиздат, 1992.
 4. Роддатис К. Ф., Полторецкий А. И. Справочник по котельным установкам малой производительности. — М.: Энергоатомиздат, 1989.
 5. Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод). — Л.: Энергия, 1977.
 6. Манюк В. М., Каплинский Я. И. Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей. — М.: Стройиздат, 1982.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів, поточний контроль проводиться постійно, перед кожним з модулів проводиться опроцентування обсягу виконаної роботи.
 • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід — 70 балів.
Мова навчання: 
українська