Теплогенеруючі установки

Код модуля: 
ТГВ_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 108 год., лекції — 32 год., практичних заняття — 16 год., 3 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Юркевич Ю. С.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань з проблем проектування і основних режимів експлуатації теплогенеруючих установок малої та середньої потужності, та напрямків підвищення їх енергетичної ефективності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Теплопостачання»
Зміст навчального модуля: 
Джерела енергії. Органічне паливо; склад органічного палива, основні характеристики. Тверде паливо, класифікація вугілля. Рідке та газоподібне паливо. Особливості процесів горіння твердого, рідкого та газоподібного палива. Принципові схеми отримання теплової енергії на основі органічного палива. Принципова схема сучасного котлоагрегату. Схема одночасного отримання теплової та електричної енергії. Схема «міні-ТЕЦ». Тепловий розрахунок котлоагрегату, конструктивний та повірочний теплові розрахунки. Матеріальний та тепловий баланси котлоагрегату. Втрати теплоти в котлоагрегаті і основні напрямки зменшення їх величини. Визначення витрати палива, к. к. д. котлоагрегату. Водогрійні котли, класифікація. Найбільш характерні конструкції водогрійних котлів. Парові котли, класифікація. Циркуляційний контур парових котлів, особливості конструкції найбільш розповсюджених парових котлів. Низькотемпературні поверхні нагріву котлоагрегату (водяні економайзери та повітронагрівачі). Тягодуттєві пристрої, підбір та конструктивні особливості. Золовловлюючі установки. Топкові пристрої, їх класифікація, найбільш розповсюджені конструкції. Компоновка котельні. Основні вимоги при проектуванні приміщення котельні; дахові котельні. Основні теплові схеми ТГУ.
Рекомендована література: 
  1. СНиП Ш-35-76. Котельні установки. — М.: Стройиздат, 1977.
  2. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. — М.: Стройиздат, 1983.
  3. Лебедев В. И., Пермяков Б. А., Хаванов П. А. Расчет и проектирование теплогенерирующих установок систем теплоснабжения. — М.: Стройиздат, 1992.
  4. Роддатис К. Ф., Полторецкий А. И. Справочник по котельным установкам малой производительности. — М.: Энергоатомиздат, 1989.
5. Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод). — Л.: Энергия, 1977. 6. Манюк В. М., Каплинский Я. И. Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей. — М.: Стройиздат, 1982.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Максимальна сумарна оцінка — 100 балів, поточний контроль проводиться постійно, поточний контроль — 20 балів, контрольний захід — 80 балів.
  • Поточний контроль проводиться на практичних заняттях.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська