Теплогазопостачання житлового мікрорайону (газифікація будинку природним газом або ЗВГ з резервуарної установки) (Комплексний курсовий проект)

Код модуля: 
ТГВ_6037_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 год. (самостійно),3 кредити ЕКТС.
Лектори: 
 • ст. викладач Ярослав В. Ю.,
 • к. т. н., доцент Шпак Г. І.
Результати навчання: 

Теплопостачання Призначення будинку, характеристика будівельної частини житлового будинку. Основні кліматологічні дані місця будівництва. Розрахункові параметри внутрішнього повітря. Розрахунок теплових навантажень систем опалення та гарячого водопостачання (СГВ) за укрупненими показниками. Гідравлічний розрахунок подаючих та циркуляційних трубопроводів СГВ. Розрахунок та підбір обладнання теплового пункту, засобів автоматизації. Розробка схем СГВ та теплового пункту. Розводка трубопроводів СГВ на планах типового поверху та підвалу.
Газопостачання. Використання студентами знань та навичок підчас проектування систем газопостачання приміщень житлового та побутового призначення. На сучасному етапі розвитку науки і техніки в зв’язку з ростом впливу людини на природу, великого значення набуває використання чистого енергетичного палива. Одним з таких палив є природний газ. Викладання даної дисципліни ставить за мету дати студентам глибокі знання в галузі проектування, будівництва і розрахунку систем газопостачання.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Вища математика»,
 • «Теплогенеруючі установки»,
 • «Тепломасообмін і теплопередача»,
 • «Санітарно-гігієнічні основи вентиляції»,
 • «Будівельна теплофізика»,
 • «Опалення»,
 • «Вентиляція».
Зміст навчального модуля: 
Фізико-хімічні та теплотехнічні показники горючого газу. Розрахункові годинні витрати газу. Проектування систем газопостачання житлового мікрорайону і будинку. Облік газу в житлових та громадських будинках. Методи газифікації ЗВГ. Схеми ШРП, КБРТ, ГРУ. Гідравлічий розрахунок газопроводів. Рорахунок процесу горіння газу. Розрахунок і підбір пальників. Побутових приладів. Розрахунок димовідвідних трактів від газовикористовуючих приладів.
Рекомендована література: 
 1. Ионин А. А. Газоснабжение. 4-е изд. М.: Стройиздат, 1988, 410 с.
 2. Стаскевич Н. Л., Северинец Г. Н., Вигдорчик Д. Я. Справочник по газоснабжению и использованию газа. Л.: «Недра», 1990, 762 с.
 3. ДБН В.2.5.-20-200/. Газопостачання.-К.: Держбуд України.2000/
 4. СНиП 2.01.01 — 82. Строительная климатология и геофизика. — М.: Стройиздат, 1983. — 136 с.
 5. СНиП 2.04.01 — 85. Внутренний водопровод и канализация зданий. / Госстрой СССР. — М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. — 56 с.
 6. Шевелев В. А. Шевелев А. Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: справ. пособие. — 6 —е изд., доп. и перераб. — М, Стройиздат, 1984. 116 с.
 7. Внутренние санитарно-технические устройства: в 3 ч. Ч.2: Водопровод и канализация / Ю. Н. Саргин, Л. И. Друскин, И. Б. Покровская и др.; Под ред. И. Г. Староверова и Ю. И. Шиллера — М.: Стройиздат, 1990. (Справочник проектировщика).
 8. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Теплопостачання» для студентів базового напряму 6.0921 «Будівництво» / Укл.: В. Ю. Ярослав та інш. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль знань, та два контрольні заходи.
 • Сумарна оцінка −100 балів., поточний контроль — 40 балів, контрольні заходи — 60 балів.
Мова навчання: 
українська