Теплогазопостачання та вентиляція

Код модуля: 
ТГВ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 72 год., лекції — 16 год., практичних заняття — 16 год., 2 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., cт. викладач Савченко О. О.
Результати навчання: 
Вивчити питання постачання населених пунктів тепловою енергією, горючими газами, забезпечення будинків і споруд цими енергоносіями, підтримання необхідного мікроклімату в закритих приміщеннях, охорони повітряного басейну від забруднень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
«Архітектура»
Зміст навчального модуля: 
Теплообмін у приміщеннях. Теплотехнічний розрахунок зовнішніх огороджень. Вимоги до інженерного обладнання систем ТГВ. Класифікація систем опалення. Гідравлічний розрахунок трубопроводів системи водяного опалення. Підбір нагрівальних приладів системи опалення. Схеми вентиляції приміщення. Класифікація систем вентиляції. Допустимі та оптимальні метеорологічні умови. Розрахунок повітрообміну приміщень. Гранично-допустимі концентрації шкідливостей. Гравітаційні та механічні системи вентиляції. Аерація приміщень. Системи вентиляції з механічним побудженням. Обладнання (вентилятори, фільтри, калорифери, пристрої для очищення повітря, повітропроводи, повітророздаючі та всмоктуючі пристрої). Припливні і витяжні камери, їх встановлення. Джерела теплової енергії, види палива, характеристики. Теплові мережі, в т. ч. канальна та безканальна прокладки, елементи теплових мереж. Приєднання систем опалення, гарячого водопостачання та вентиляції будинків до теплових мереж. Теплові пункти. Побутові газові прилади та вимоги до їх встановлення у житлових приміщеннях. Відвід продуктів згорання від газових приладів. Розрахунок річної потреби газу житловими будинками.
Рекомендована література: 
  1. Жуковський С. С., Лабай В. Й. Системи енергопостачання і забезпечення мікроклімату будинків та споруд: Навчальний посібник для ВЗО. — Львів: Астрономо-геодезичне товариство, 2000. — 259 с.
  2. ДБН 8.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. К.: МБАЖКГУ, 2006.
  3. Тихомиров Н. З. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. М.: Стройиздат,1981.
  4. СНиП 2.04.05-Ш. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: ЦНІП Госстроя СССР, 1987.
  5. Справочник проектировщика «Внутренние санитарно-технические устройства», ч. І «Отопление»,
  6. 4. ІІ. «Газоснабжение» / под ред. Староверова И. Г.,/ — М.: Стройиздат, 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття, КРР.
  • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська