Теплофізика

Код модуля: 
ТТЕС_6086_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 ( кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 30 (лекції — 15, лаб. роб. — 15)
Лектори: 
асистент, к.т.н., Римар Тетяна Іванівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати теплофізику, як загально інженерну дисципліну;
 • знати теплофізичні параметри робочих тіл і теплофізичні властивості матеріалів;
 • вміти вимірювати теплофізичні параметри робочих тіл;
 • розраховувати властивості нових матеріалів, що використовуються в теплоенергетиці;
 • аналізувати складні процеси тепло- та масообміну
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Хімія,
 • Технічна термодинаміка,
 • Тепломасообмін.
кореквізити:
 • Теплові двигуни промислових підприємств,
 • Промислова теплоенергетика,
 • Помпи, вентилятори, компресори,
 • Паливо, топки та котельні установки,
 • Методи планування експерименту та обробки експериментальних даних
Зміст навчального модуля: 
Методи вимірювання елементарних властивостей тиску, температури та питомого об’єму. Методи експериментального вивчення термодинамічних залежностей для реальних газів. Визначення теплофізичних параметрів шляхом калориметрії. Визначення теплових потоків теплопровідності, температуропроводності та тепловіддачі для матеріалів та робочих тіл енергетичних установок. Методи обробки результатів прямих та непрямих лабораторних вимірювань.
Рекомендована література: 
 1. Технічна термодинаміка: Підр. — К. «Техніка», 2006. — 320с.
 2. Лабай В.Й. Тепломасообмін. Л. «Тріада плюс», 1998 — 260с.
 3. Основи тепломасообміну /За ред. І.С. Гулого/ — К.: НУХТ, 2004. — 249с.
 4. Теория тепломасообмена /под ред. А.И. Леонтьева/ М. "Высшая школа«.1979.-495 с.
 5. В.А. Кириллин, В.В, Сычев, А.Е. Шейндлин. Техническая термодинамика. М. «Энергия», 1984.
 6. В.А. Кириллин, А.Е. Шейндлин. Основы экспериментальной термодинамики. М.-Л., ГЭИ, 1980.
 7. В.А. Осипова. Экспериментальное исследование процессов тепломасообмена. М., «Энергия», 1974.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): письмові звіти з лабораторних робіт (20%), контрольна робота (30%), усне опитування.
 • Підсумковий контроль (50%, диф. залік): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська