Теплоелектроцентралі, котельні та теплосистеми

Код модуля: 
ТТЕС_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 кредитів ЄКТС —3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабор.роб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.техн.н. Івасик Ярослав Федорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен
  • знати: типи котельних установок та допоміжне обладнання; типи турбінних установок та допоміжне обладнання; режими роботи теплових мереж; техніко-економічні показники;
  • уміти забезпечити належний режим роботи обладнання теплоелектроцентралей та теплових систем, розрахувати техніко-економічні показники роботи ТЕЦ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити:Вища математика,Фізика,Хімія,Технічна термодинаміка
  • кореквізити: Промислова теплоенергетика.
Зміст навчального модуля: 
Енергетика України проблеми і можливі шляхи їх рішення. Споживачі теплової та електричної енергії. Класифікація споживачів теплової та електричної енергії. Витрата теплової енергії. Котельні та турбінні установки та їх допоміжне обладнання. . Теплові пункти, призначення їх обладнання. Системи теплопостачання. Класифікація систем теплопостачання. Схеми централізованого теплопостачання. Схеми теплових мереж. Режими роботи теплових мереж. Прокладка та елементи конструкцій теплопроводів. Способи прокладки теплопроводів. Труби, опори, компенсатори та їх з’єднання. Покриття та їх теплова ізоляція. Техніко економічні показники роботи ТЕЦ. . Застосування нетрадиційних джерел енергії, для опалення, гарячого водопостачання.
Рекомендована література: 
  1. Соколов Е.Я. Промышленные тепловые электрические станции. М,: Энергия, 1979.
  2. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: Энергия, 1982.
  3. Громов Н.К. Городские теплофикационные системы. М.: Энергия, 1974
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (35%): усне опитування
  • Підсумковий контроль (65%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська