Теорія ймовірностей та математична статистика, частина 2

Код модуля: 
ВМ_6057_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години— 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., Бугрій Наталія Володимирівна
Результати навчання: 
  • знати: базові поняття математичної статистики, методи опрацювання емпіричних даних та отримання спроможних статистичних оцінок невідомих параметрів, методи перевірки статистичних гіпотез, елементи теорії кореляції та регресії, основні ймовірнісні процеси;
  • уміти: застосовувати методи представлення й аналізу статистичної інформації при розв’язуванні практичних задач, використовувати отримані результати для обґрунтування прийнятих рішень тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • теорія ймовірностей;
кореквізити:
  • випадкові процеси,
  • теорія масового обслуговування.
Зміст навчального модуля: 
Статистичні розподіли вибірки, статистичні оцінки, статистичні гіпотези, елементи дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу, випадкові процеси.
Рекомендована література: 
  1. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник. У 2 ч. — Ч.2. Математична статистика. — К.: КНЕУ, 2007.
  2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Высшая школа, 2000.
  3. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и математическая статистика. — К.: Вища школа, 1979.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): усне опитування, розрахункова робота.
  • Підсумковий контроль (80%): екзамен.
Мова навчання: 
українська