Теорія ймовірностей та математична статистика

Код модуля: 
ВМ_6028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Лектори: 
 • д.ф.-м.н., проф. Каленюк Петро Іванович,
 • к.ф.-м.н., доц. Сорокатий Микола Іванович.
Результати навчання: 
 • Знати: математичні моделі для типових випадкових подій та явищ; імовірності закономірності, характерні для статистичних моделей; методи розв’язання задач; оцінювання окремих параметрів та структури в цілому.
 • Уміти: застосовувати апарат теорії ймовірностей до складання моделей практичних задач, розв’язувати такі задачі; опрацьовувати та аналізувати статистичний матеріал.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • вища математика, ч. 1,
 • вища математика, ч.2.
кореквізит:
 • основи точності мехатронних пристоїв.
Зміст навчального модуля: 
Випадкові події, випадкові величини, граничні теореми теорії ймовірностей, закон великих чисел, точкові оцінки, оцінки параметрів.
Рекомендована література: 
 1. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и математическая статистика. — К.: Вища школа, 1979.
 2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Высшая школа, 1977.
 3. Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей. — К.: Вища школа, 1977.
 4. Ширяев А.Н. Вероятность. — М.: Наука, 1989.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (80%, іспит).
Мова навчання: 
українська