Теорія ймовірностей, математична статистика і випадкові процеси, частина 1

Код модуля: 
ПМ_6046_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16).
Лектори: 
к. ф.-м. н., доцент Лисий Ігор Петрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен
  • знати: основні теореми теорії імовірностей, основні положення математичної статистики і випадкових процесів;
  • уміти: знаходити ймовірність випадкових подій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: математичний аналіз, дискретна математика, алгебра;
  • кореквізити: сигнали і процеси в радіоелектроніці.
Зміст навчального модуля: 
Випадкові події, випадкові величини, граничні теореми теорії ймовірностей,закон великих чисел, точкові оцінки, оцінки параметрів.
Рекомендована література: 
  1. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и математическая статистика. — К.: Вища школа, 1979.
  2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Высшая школа, 1977.
  3. Шефтель З.Г. Теорія ймовірностей. — К.: Вища школа, 1977.
  4. Ширяев А.Н. Вероятность. — М.: Наука, 1989.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): усне опитування, розрахункова робота.
  • Підсумковий контроль (80%): екзамен.
Мова навчання: 
українська