Теорія та практика сучасних архітектурних форм

Код модуля: 
АК_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальний обсяг — 60 год. (кредитів ЄКТС — 2) аудиторних 36 год. (лекційні заняття — 36 год.)
Лектори: 
доц., к. т. н. Петренко Юрій Вікторович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • асвоїти теоретичні знання і набути початкові практичні навики проектування основних вузлів і деталей архітектурних конструкцій та взаємного поєднання елементів з різних матеріалів з урахуванням законів будівельної фізики.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторний
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Переквізити: архітектурне матеріалознавство; архітектурна фізика; архітектурні конструкції; будівельні конструкції, будівельні матеріали та вироби.
  • Кореквізити: Типологічний розвиток громадських споруд; теорія і практика сучасного містобудування, реконструкція та модернізація архітектурних об’єктів.
Зміст навчального модуля: 
засвоєння теоретичних знань і набуття початкових навиків проектування основних вузлів і деталей архітектурних конструкцій та взаємного поєднання елементів з різних матеріалів з урахуванням законів будівельної фізики.
Рекомендована література: 
  1. ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель
  2. ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування»
  3. ДБН В.2.2-9-99 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення»
  4. Ким Н.Н., Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий.М.: Стройиздат, 1987.
  5. Кирсанов Н.М.Висячие и вантовые конструкции.М.:Стройиздат, 1981.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%),
  • Підсумковий контроль (70%, залік)
Мова навчання: 
українська