Теорія та практика перекладу

Код модуля: 
ПЛ_6036_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Шостий
Сьомий
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальни обсяг годин 432, Аудиторних годин 154 (практичних — 154)
Лектори: 
Маліновська Н. П., Фурдас Н.В., Дмитрів У.Я.
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:
 • Загально лінгвістичні основи теорії перекладу, що органічно повязана із теорією дискурсу
 • Особливості денотативної теорії перекладу
 • Характеристики трансформаційної теорії перекладу
 • Закономірності перекладу як особливого виду комунікативної діяльності
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • Здійснювати переклад (усний та письмовий) тексті в за спеціальністю з англійської мови на українську та з української мови на англійську
 • Діяти як посередник між двома мовами та культурами, застосовуючи культурно-орієнтований підхід до процесу перекладу з метою адекватної передачі та збереження індивідуальної своєрідності та національного забарвлення оригіналу
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Українська мова, Країнознавство; Іноземна мова І та ІІ
 • кореквізити:. Іноземна мова спеціальності
Зміст навчального модуля: 
Основні теоретичні засади перекладу, прийоми перекладу, методи перекладу, переклад лексико-граматичних одиниць мови, реалій, ідіом, власних назв, стилістичні та прагматичні аспекти перекладу, переклад економічних текстів, угод, документів, переклад міжнародних юридичних текстів, переклад текстів публіцистичного стилю.
Рекомендована література: 
 1. Ахманова О.С., Мальчук И.А. О точных методах исследования языка. М.: Наука, 1961.
 2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М.: Наука, 1975.
 3. Chamberlin D., White G. English for Translation and Advanced English for Translation. Cambridge University Press, 1975.
 4. Duff A. Translation. Oxford University Press, 1996.
 5. Зорівчак Р. Фразеоогічна одиниця як перекладознавча категорія. Львів: Вища школа, 1983.
 6. Карабан В. Посібник-довідник з перекладу наукової і технічної літератури на українську мову. Ч. 1-2. Вінниця, 1997, 1999.
 7. Коммисаров В. Слово о переволею М., 1973.
 8. Korunets I. Theory and Practice of Translation. New Book. 2003.
 9. Miram G. et all. Basic Translation. Kyiv, 2005.
 10. Morgan J., Rinvolucri V. Vocabulary. Oxford University Press, 1981.
 11. Newmark P. Approches to translation. Oxford: Pergamon Press, 1981.
 12. Newmark P. A Textbook of translation. Hemel Hempstead: Prentice Hall International, 1988.
 13. Швейцар А. Теория перевода. М.: Наука, 1988.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 30% (виконання практичних завдань, індивідуальних завдань, усне опитування;
 • підсумковий контроль — 70% (модульні контрольні роботи, іспит, диференційований залік)
Мова навчання: 
англійська