Теорія ризику

Код модуля: 
ЗІ_6086_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 32)
Лектори: 
д.ф.-м.н., професор Чекурін Василь Феодосійович
Результати навчання: 
  • знати основні характеристики ризику та їх вимірювання, поняття порогу ризику, порогу безпеки та їх взаємозв’язок.
  • вміти проводити дослідження різних ризик-факторів; розраховувати числові характеристики ризику процесу функціонування інформаційної системи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • основи інформаційної безпеки.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Ризик у повсякденному житті. Побутове розуміння ризику. Історичні аспекти поняття ризику. Ризик у різних галузях знань. Ризикологія як точна наука. Ризикологія як новий науковий принцип світосприйняття та світобачення, як методологія світогляду сучасності. Анамнез і гносеологія ризику. Ідентифікація ризик-факторів та ризиків. Теоретико-імовірнісна структура ризику. Ризик-фактор та ризик-індикатор. Формування та формалізація поняття ризику. Поняття безпеки, його формування та математична формалізація. Поріг ризику, поріг безпеки, їх зв’язок. Дії над ризик-факторами. Основні операції над ризиками. Зона ризиків. Алгебра ризиків. Накладання (додавання і віднімання) ризиків; перетин ризиків; часткова і повна анігіляція ризиків. Числові показники (характеристики) ризику. Числові характеристики ризику процесу функціонування інформаційної системи в натуральному вираженні: центр групування, дисперсія мінливості (амплітуда коливання) та середньоквадратичне відхилення, семіваріація, симетрія та асиметрія. Числові характеристики ризику процесу функціонування інформаційної системи у відносному вираженні: коефіцієнт варіації, коефіцієнт семіваріації, коефіцієнт сподіваних збитків при запланованому доході. Резонанс ризик-факторів; резонанс ризиків. Ризики в управлінні інформаційною безпекою. Ризики, кризи та катастрофи.
Рекомендована література: 
  1. Цапаев Д.М. Комплексный риск менеджмент в банке. , — М.: Изд. «Дрофа» 2007.
  2. Рогов М.А, Риск менеджмент в банке. — М.: Изд. «Дело», 2005.
  3. Цецаркина С.И. Теория риска и методы его оценки: Учеб. пособие. — Красноярск: 1997. — 112 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Підсумковий контроль (100 %, диференційований залік): реферат, усне опитування.
Мова навчання: 
українська