Теорія розвитку та припинення горіння, частини 1, 2

Код модуля: 
ЗХ_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180, аудиторні години — 96, в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 32 год., практичні заняття — 16 год., кількість кредитів ЄКТС — 6.
Лектори: 
професор Никипанчук М. В.
Результати навчання: 
Розуміти сутність процесів горіння. Вміти розраховувати значення температури горіння і тиск вибуху, оцінювати можливість самозаймання речовин на повітрі, пожежну небезпечність речовин і матеріалів. Знати фактори, що впливають на область розповсюдження полум’я в газоповітряних сумішах, особливості горіння рідин. Вміти розраховувати температурні межі поширення полум’я і температуру спалаху рідин. Знати динаміку розвитку пожежі, основні стадії розвитку та загальні принципи механізму припинення горіння.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Фізика, хімія, математика.
Зміст навчального модуля: 
Сутність процесів горіння. Теорія горіння газоповітряних сумішей. Горіння рідин. Горіння твердих речовин, пилоповітряних сумішей та полімерів. Оцінка пожежної небезпеки органічних речовин. Класифікація пожеж. Механізм припинення горіння, вогнегасні засоби.
Рекомендована література: 
  1. Баратов А. Н. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справочное издание. — Книга 1. — М.: Химия, 1990. — 495 с.
  2. Баратов А. Н. и др. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справочное издание. — Книга 2. — М.: Химия, 1990. — 384 с.
  3. Єлагін Г. І., Шкарабура М. Г., Кришталь М. А., Тищенко О. М. Основи теорії розвитку і припинення горіння. — Черкаси: ЧІПБ, 2001. — 448 с.
  4. Єлагін Г. І. Основи теорії розвитку і припинення горіння. Збірник задач і вправ. — Черкаси: ЧІПБ, 2001. — 63 с.
  5. Єлагін Г. І. Основи теорії розвитку і припинення горіння. Збірник забораторних робіт. — Черкаси: ЧІПБ, 2001. — 87 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%) — звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування.
  • Підсумковий контроль — екзамени.
Мова навчання: 
українська