Теорія прийняття рішень

Код модуля: 
МІ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 216 (кредитів ЄКТС — 6) аудиторні години — 64 (лекції — 18, практичні — 36)
Лектори: 
д. ф.-м. н., доц. Чабанюк Ярослав Михайлович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Знати основні принципи теорії прийняття рішень; основні типи критеріїв прийняття рішень, які використовуються для аналізу оптимізаційних задач в міжнародних відносинах і особливості їх застосування.
 • Уміти застосувати математичні методи моделювання у галузі міжнародних відносинах; проводити аналітичну оцінку результатів управлінської діяльності та складати прогнози розвитку міжнародних процесів; застосовувати комп’ютерні системи підтримки процесу прийняття рішень; трактувати результати експертних оцінок при прийнятті рішень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Інформатика,
 • прикладна інформатика,
 • комп’ютерна обробка даних,
 • основи моделювання міжнародних відносин,
 • теорія ймовірностей та математична статистика,
 • міжнародні інформаційні системи і технології,
 • країнознавство,
 • економіка,
 • дослідження операцій,
 • теорія ігор.
кореквізит:
 • системи штучного інтелекту,
 • прогностика,
 • футурологія.
Зміст навчального модуля: 
Класифікація проблем прийняття рішень. Аналіз систем міжнародних відносин за допомогою рейтингу рангового типу. Методи критеріального аналізу систем міжнародних відносин. Множина ефективних рішень Еджворта-Парето. Поняття консенсусу та метод Дельфі. Методи послідовної та паралельної оптимізації в теорії ігор. Прийняття рішень в системах масового обслуговування. Динамічне програмування у прийнятті рішень. Умовна оптимізація. Застосування методів лінійного програмування у прийнятті рішень. Методи статистичного аналізу факторів. Дослідження залежності при прийнятті рішень. Практичне використання методів розпізнавання образів в теорії прийняття рішень. Прийняття рішень в адаптивних системах.
Рекомендована література: 
 1. НауменкоВ.І., Панасюк Б.Я. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. _ К.:Глобус. — 1995.
 2. Пономаренко О.І., Пономаренко В.О. Системні методи в економіці, мененджмнті т бізнесі. — К.: Либідь. — 1995.
 3. Саати Т. Принятия решений. Методи анализа иерархий. — М.: Радио и связь. — 1993.
 4. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методи экспертных оценок. — М.:Статистика. — 1989.
 5. Schrodt Ph. Patterns, Rules and Learning: Computational Moэкспертных оdels of International Behavior (2nd Edition). — USA, Kansas, Vinland, University of Kansas: Parus Analytical Systems. — 2004 (http://www.ku.edu/~keds/books.html)
 6. E. van Daalen, L.Dresen, M.Janssen (2002) The roles of computer models in the environmental policy life cycle // Environmental Science & Policy, N238, 2002. — P.1—11.
 7. Chadwick R. Global modeling: Origins, assessment, and alternative futures // Simulation&Gaming. — Vol. 31 No. 1, 2000. — pp. 50-73
 8. Gederman L.-E. Modeling the Size of Wars: From Billiard Balls to Sandpiles // American Political Science Review.- Vol. 97, No. 1, 2003
 9. Snidal D. Game theory of international politics // World Politics. — Vol. 38, N1. — pp.25-57
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): виконання лабораторних робіт, опитування на лабораторних заняттях.
 • Підсумковий контроль (60%, іспит).
Мова навчання: 
українська, англійська