Теорія пружності, пластичності та повзучості

Код модуля: 
ОМ_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 144 год. (32 год лек., 32 год. практ., 4 кредити).
Лектори: 
доцент, к. ф.-м. наук Войтович М. І.
Результати навчання: 
Мета викладання дисципліни полягає у вивченні складного опору, енергетичних методів механіки пружних систем стосовно розрахунку на міцність і жорсткість стрижневих елементів конструкцій при статичних та динамічних навантаженнях; проблем міцності матеріалів при циклічних напруженнях; основ теорії пружності та пластичності стосовно розрахунку стрижнів, пластин і оболонок, а також у підготовці студентів до вивчення базових професійно-орієнтованих дисциплін. В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: енергетичні методи механіки пружних стрижневих систем; особливості деформування стрижневих конструкцій при динамічних і ударних навантаженнях та методи розрахунку таких конструкцій; механізми руйнування матеріалів при повторно-змінних напруженнях. Підготовлений фахівець повинен вміти: застосовувати енергетичні підходи до розрахунків на міцність і жорсткість стрижневих конструкцій; виконувати розрахунки стрижневих елементів при динамічних та ударних навантаженнях; пояснити вплив втомного руйнування на міцність матеріалів; розв’язувати прикладні задачі теорії пружності щодо розрахунку фундаментів, плит, пластинок та оболонок.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
До початку вивчення дисципліни студент повинен засвоїти і знати в повному обсязі загальний курс опору матеріалів, а також такі розділи інших дисциплін. З вищої математики: диференціальне та інтегральне числення, алгебра і геометрія, диференціальні рівняння; з фізики: механіка; з теоретичної механіки: статика, кінематика та динаміка матеріальної точки і абсолютно твердого тіла.
Зміст навчального модуля: 

Складний опір. Енергетичні методи в механіці пружних стрижневих систем. Методи розрахунку напружено-деформованого стану тонкостінних стрижнів. Особливості розрахунку стрижневих елементів на ударне та динамічне навантаження. Міцність матеріалів при циклічних напруженнях. Поняття про розрахунок стрижнів в умовах пружно-пластичного деформування. Постановка та основні рівняння тривимірної задачі теорії пружності. Плоска задача теорії пружності. Основи теорії згину тонких пластин. Елементи безмоментної та моментної теорій напружено-деформованого стану тонких оболонок.
Теоретичний матеріал спецкурсу викладається на лекціях, а його засвоєння підкріплюється практичними заняттями, на яких студенти опановують методики розрахунку пружних елементів конструкцій: стрижнів в умовах складного опору, пластин і оболонок при статичних та динамічних навантаженнях.

Рекомендована література: 
  1. Посацький С. Л. Опір матеріалів. — Львівський університет. — 1973. — 403 с.
  2. Піскунов В. Г., Шевченко В. Д., Рубан М. М. та ін. за ред. Піскунова В. Г. Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності: у 2 ч., 5 кн. — Ч. ІІ, кн. 4.
  3. Приклади і задачі: Навч. посібник — К.: Вища школа, 1995. — 300 с.
  4. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт. — Львів, Львівська політехніка, 1993-2008 р. р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 % балів (розрахунково-графічна робота).
  • Підсумковий контроль — 70 % (залік).
Мова навчання: 
українська