Теорія продуктивності автоматичних ліній переробних і харчових виробництв

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ. роб. — 32).
Лектори: 
к. т. н., доцент Майструк Володимир Володимирович
Результати навчання: 
  • Знати методи аналізу і розрахунку продуктивності робочих машин і автоматичних ліній.
  • Вміти прогнозувати фактичну продуктивність автоматичних ліній; визначати характеристики експлуатаційної надійності автоматів і автоматичних ліній.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Предмет і завдання курсу. Технологічна і циклова продуктивність. Фактична продуктивність. Методи аналізу і розрахунку продуктивності автоматів і автоматичних ліній в умовах експлуатації. Методи оптимізації режимів обробки. Відмови автоматів і автоматичних ліній. Показники надійності. Тенденції зміни показників надійності в процесі експлуатації. Надійність складних систем. Знос, як основна причина втрати роботоздатності. Принципи побудови багатопозиційних автоматів і автоматичних лінії. Автомати і лінії послідовної дії. Автомати і лінії паралельної дії. Автомати і лінії послідовно-паралельної дії.
Рекомендована література: 
Кодра Ю. В., Стоцько З. А. Технологічні машини. Розрахунок і конструювання. Видання друге, доповнене. Навч. посібник. — Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2004. — 466 с
  1. Бочков В. М., Сілін Р.І. Обладнання автоматизованого виробництва Видавництво ДУ «Львівська політехніка», 2000.
  2. Волчкевич Л. И., Кузнецов М. М., Усов Б. А. Автоматы и автоматические линии Часть 1 и 2., Высшая школа, 1976.
  3. Металлорежущие станки и автоматы. Учебник для машиностроительных втузов/ Под ред. А. С. Проникова. — М.: Машиностроение, 1981. 479 с.
  4. Бежанов Б. Н., Бушунов В. Т. Производственные машины-автоматы. — Л. Машиностроение, 1973.
  5. Проников А. С. Надёжность машин. — М.: Машиностроение, 1979.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70 %, дифференційований залік): залікова контрольна робота (70 %).
Мова навчання: 
українська