Теорія політичної системи

Код модуля: 
КП_6014_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 24 (лекцій — 8, практичних занять — 16)
Лектори: 
к.п.н., асистент Кучма Леся Олексіївна
Результати навчання: 
Завдання вивчення дисципліни: оволодіння студентами систематизованими, цілісними знаннями про політичну сферу суспільства крізь призму аналізу структурних компонентів політичної системи; засвоєння студентами теоретико-концептуальних підходів до трактування поняття «політична система», дослідження форм і закономірностей її функціонування; з’ясування структури політичної системи, основних її інститутів та функцій; виділення основних компонентів політичної системи, зокрема дослідження сутності держави як політичної форми організації суспільства та базового елементу політичної системи; формування у студентів вмінь та навичок цілісно аналізувати суспільно-політичні явища та процеси в Україні. У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати зміст найважливіших категорій теорії політичних систем; відмінності у підходах різних мислителів до трактування терміну «політична система»; основні моделі політичних систем, запропоновані у світовій політичній думці; особливості та основні компоненти структури політичної системи та її функції; про владу як центральний елемент політичної системи, її ознаки, джерела та типи; про політичний процес як динамічну характеристику політичної системи та його різновиди; місце держави серед компонентів політичної системи суспільства, її ознаки, функції, структуру; про політичні партії як важливий елемент політичної системи, існування та розвиток яких свідчить про її демократичність; особливості політичної системи України, включаючи систему державного правління, систему державних та недержавних інститутів (політичних партій, громадських об’єднань тощо); сутність міжнародної системи та її основні суб’єкти.
 • вміти характеризувати основні поняття та категорії теорії політичної системи; аналізувати структуру політичної системи; з’ясувати основні напрямки дослідження та схематично зобразити моделі політичної системи; виокремлювати динамічну характеристику політичної системи через аналіз політичного процесу та політичної діяльності; оцінювати роль держави як основного елемента політичної системи; визначати місце та роль політичних партій у політичній системі суспільства; описати, давати оцінку діяльності та функціонування різних елементів політичної системи України; самостійно інтерпретувати інформацію про міжнародну систему та її основних суб’єктів, орієнтуватися в основних тенденціях та проблемах її розвитку.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: Історія України.
 • Кореквізити: Філософія.
Зміст навчального модуля: 
Політична наука: об′єкт та предмет дослідження. Методи та функції політології. Основні категорії політичної науки. Політична система суспільства: основні підходи до трактування. Моделі та типи політичних систем (Д.Істон, Г.Алмонд, К.Дойч, Т.Парсонс). Функції політичної системи. Структура політичної системи та особливості її компонентів. Влада – центральний компонент політичної системи. Поняття, ознаки, джерела, ресурси, функції політичної влади. Легітимність політичної влади. Типи легітимності. Форми та типи політичної влади. Принципи організації влади. Гілки влади. Фактори ефективності політичної влади. Централізація та децентралізація влади у політичній системі. Держава в політичній системі суспільства. Місце держави в політичній системі суспільства. Держава як політична організація суспільства: сутність, ознаки, структура. Основні концепції походження держави. Парадигми держави. Поняття та основні ознаки правової держави. Громадянське суспільство: поняття та функції. Співвідношення правової держави і громадянського суспільства. Становлення правової держави та громадянського суспільства в Україні. Форма держави та її компоненти. Державно–територіальний устрій та форма державного врядування. Політичний режим як характеристика політичної системи: сутність та типологія. Підходи до розуміння демократії. Пряма та представницька демократія. Сучасні концепції демократії. Особливості демократії як політичного режиму. Недемократичні політичні режими. Трансформація політичного режиму як характеристика політичної системи. Політична система України та її основні складові. Формування та розвиток базових елементів політичної системи України. Система державного врядування в Україні. Законодавча, виконавча та судова гілки влади. Система стримувань і противаг та її втілення у політичній системі України. Політичні партії як важливий елемент політичної системи. Сутність, ознаки та функції політичних партій. Зародження та основні етапи розвитку політичних партій. Типи політичних партій та партійних систем. Формування багатопартійності в Україні як чинник розвитку політичної системи. Вибори у демократичному суспільстві. Виборчі системи та їх типи. Виборчий процес в Україні: особливості втілення демократичних принципів. Проблеми та перспективи трансформації компонентів політичної системи України. Міжнародна система: її сутність та специфіка. Сутність міжнародних відносин та особливості формування міжнародної системи. Особливості структури міжнародної системи та її типи. Особливості та закономірності трансформації міжнародних систем. Суб’єкти міжнародної системи. Поняття та співвідношення суб’єктів міжнародних систем. Держава як суб’єкт міжнародних відносин. Недержавні учасники міжнародних відносин. Індивіди у міжнародних відносинах. Україна у системі міжнародних відносин.
Рекомендована література: 
 1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: Навч. посібн.— К.: Знання, 2006. — 668 с.
 2. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку / Ред.кол. Ф.М. Рудич та ін. — К.: Парламентське вид-во, 1998.
 3. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. — 2-е вид., перероб. та доп. — К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. — 664 с.
 4. Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С. І. Дорошенко та ін. — Серія «Дистанційне навчання». — № 28. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. — 360 с.
 5. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. — Львів: Тріада Плюс, 2004. — 392 с.
 6. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. — К.: «ТАНДЕМ», 1996. — 240 с.
 7. Шаповал В. Конституційні системи зарубіжних країн. — К., 1992.
 8. Шепелєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник. — К.: Вища школа, 2004. — 622с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота, написання контрольних робіт
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, написання контрольної роботи.
 • підсумковий контроль (60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (трьохрівневе тестування).
Мова навчання: 
українська