Теорія парламентаризму

Код модуля: 
КП_6015_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: 60 (кредитів ЄКТС: 2); аудиторні години: 24; лекції: 8, семінари: 16
Результати навчання: 
 • знати: суть та особливості держави як політичної форми організації суспільства, політичну владу, її форми, типи і легітимність, пряму та представницьку демократію, різновиди парламентів, особливості виборчого права, етапи виборчого процесу та виборчі системи, види політичних партій та партійних систем як елементів парламентаризму, основні етапи становлення парламентаризму у світовій та українській політичній практиці.
 • вміти: застосовувати набуті теоретичні знання на практиці, визначати базові характеристики представницької демократії, аналізувати особливості становлення парламентаризму в Україні, порівнювати типи виборчих систем, з’ясовувати основні їхні переваги та недоліки, досліджувати особливості становлення та розвитку політичних партій і партійних систем., самостійно визначати особливості реалізацій представницьких форм народовладдя в Україні.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити:
 • історія України.
Кореквізити:
 • соціологія.
Зміст навчального модуля: 
Держава і політична влада. Демократія як суспільний ідеал та спосіб організації і функціонування державної влади. Парламентаризм та особливості представницьких органів влади. Політичні партії як елемент парламентаризму. Вибори як атрибут парламентаризму. Особливості парламентаризму в Україні.
Рекомендована література: 
 1. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 7 липня 2005 р.
 2. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р.
 3. Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 р.
 4. Кислий П., Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду. — К.: Абрис, 2000. — 414 с.
 5. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — с. 381 — 417.
 6. Олуйко В.М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 216 с.
 7. Політологія / За ред. А.Колодій. — К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. — 664 с.
 8. Шаповал В.М., Борденюк В.І., Журавльова Г.С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні: Навчальний посібник. — К.: Вид-во УАДУ, 2000. — 216 с.
 9. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. — Львів: Тріада плюс, 2004. — 528 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: (40%): усне опитування, виступи на семінарах, контрольна робота.
 • Підсумковий контроль:(60%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання)
Мова навчання: 
українська