Теорія міжнародних відносин

Код модуля: 
МІ_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5) аудиторні години — 24 (лекції — 16, практичні — 8)
Лектори: 
к. політ. н., доц. Тимків Ярополк Ігорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати найважливіші принципи наукових шкіл теорії міжнародних відносин та розуміти зміст їх основних концепцій; характер найважливіших особливостей, механізмів та рушійних сил міжнародних відносин
  • Уміти науково коректно застосовувати основні поняття і категорії теорії міжнародних відносин; орієнтуватись в основних тенденціях та проблемах розвитку глобальної міжнародної системи
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Політична географія, Всесвітня історія
Зміст навчального модуля: 
Наукові та методологічні основи теорії міжнародних відносин. Міжнародні відносини як суспільне явище. Структурні особливості міжнародних відносин. Класична школа теорії міжнародних відносин. Лібералізм і неолібералізм в міжнародних відносинах. Сучасні теорії міжнародних відносин. Критична теорія в міжнародних відносинах. Постмодернізм. Конструктивізм. Цивілізаційні теорії. Міжнародні системи.
Рекомендована література: 
  1. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин.- К.: «Кобза», 2004.
  2. Камінський А. Основи міжнародних відносин.- Львів:ЛНУ ім. Івана Франка, 2001
  3. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин / За ред. Д. Б. Табачника. — К., 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): опитування на семінарських заняттях, виконання домашніх завдань.
  • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська, російська, польська, англійська