Теорія механізмів і машин (Курсовий проект)

Код модуля: 
ДМ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5);
Лектори: 
ст. викл. Данило Я.Я.
Результати навчання: 
 • знати загальні методи дослідження та проектування механізмів машин, реалізації руху за допомогою механізмів, взаємодію механізмів в машині, яка забезпечує кінематичні та динамічні властивості механічної системи;
 • уміти системно аналізувати та синтезувати механізми; знаходити їх оптимальні параметри за умовами роботи; здійснювати конкретні розрахунки, які, по суті, є вихідними для більш детального вивчення чи проектування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • вища математика,
 • теоретична механіка,
 • фізика.
кореквізити:
 • деталі машин.
Зміст навчального модуля: 
Структурний, кінематичний, динамічний аналіз і синтез плоских механізмів.
Рекомендована література: 
 1. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин. — К.: Наукова думка, 2002. — 660 с.
 2. Кореняко О.С; Під ред. М.К. Афанасьєва. Теорія механізмів і машин. — К.: Вища школа, 1987. — 206 с.
 3. Кіницький Я.Т. Практикум з теорії механізмів і машин. — Львів «Афіша», 2002. — 450 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): поетапне виконання розрахунків та креслень;
 • Підсумковий контроль (60%): захист курсового проекту.
Мова навчання: 
українська