Теорія масової комунікації

Код модуля: 
СР_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС- 3) аудиторні години — 48 ( лекції- 32 , практичні заняття — 16)
Лектори: 
канд. соціологічних наук, доцент Савка Віктор Євгенович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи соціологічної теорії масової комунікації,
  • уміти застосовувати набуті знання при аналізі та оцінюванні комунікаційних процесів в сучасному соціумі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Теоретична соціологія
Зміст навчального модуля: 
Інформація як соціальний феномен, комунікаційні процеси в соціальних системах, види комунікації та їх специфіка, ЗМІ в системі суспільства та їх соціальні функції, ЗМІ як засоби моделювання соціальної реальності, особливості взаємодії ЗМІ та інших соціальних акторів, ефекти масової комунікації в сучасному суспільстві.
Рекомендована література: 
  1. Квіт С. П. Масова комунікація.-К., 2007.
  2. Потятинник Б.В. Медіа: ключі до розуміння.-_Львів, 2004.
  3. Спеціальні та галузеві соціології/За ред. Пилипенка В.Є.-К., 2003.
  4. Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации.-_М., 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (50%): виступи з есеями за тематикою курсу, усне опитування
  • Підсумковий контроль (50%) іспит у формі тестування
Мова навчання: 
українська