Теорія кольору і кольороутворення

Код модуля: 
АСУ_6041_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 ( ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 48, практичні заняття — 0, лабораторні роботи — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Лотошинська Наталія Дмитрівна
Результати навчання: 
  • знати основні теоретичні відомості про колір — природу кольорового відчуття, властивості кольорового зору, принципи синтезу кольору, основи колориметрії; основні положення теорії відтворення кольорових оригіналів у поліграфії,
  • вміти визначити координати кольору та колірності в різних колориметричних системах, виразити колірність на діаграмах, переходити від однієї колориметричної системи до іншої; проводити кольорову та тонову обробку, кольороподіл кольорових зображень за допомогою програмних пакетів растрової і векторної графіки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • модулі: «Елементи та вузли друкарської техніки», знання основ репрографії.
кореквізити:
  • модулі: «Основи друкарсько-технологічних процесів», «Комп’ютерні технології виготовлення реклами».
Зміст навчального модуля: 
Колір і його властивості. Системи кольору. Синтез кольору. Система Міжнародної освітлювальної комісії СІЕ (МОК). Моделі математичного описання кольору. Джерела освітлення, типи і основні властивості. Вимірювання кольору. Прилади для вимірювання кольору. Відтворення кольорових об’єктів. Технологія додрукарських процесів і синтез кольорового зображення на відбитку. Технологія кольороподілу. Системи CMS (Color Management Systems — керування представленням кольору). Особливості виготовлення фотоформ і друкарських форм для багато фарбового друку. Відтворення кольорових оригіналів в поліграфії. Поліграфічне відтворення зображень. Оцінка точності кольоровідтворення. Стадії кольорового репродукціювання. Вплив технологічних факторів друкарського процесу на тоно- і кольоровідтворення.
Рекомендована література: 
  1. Шлихт Г.Ю. Цифровая обработка цветных изображений. — М.: И-во ЄКОМ, 1997. — 336 с.
  2. Карпенко В.С., Сисюк В.Г. Цифрове управління фарборозподілом і фарбосумішами. — Львів: УАД, 1999. — 104 с.
  3. М.В.Шовгенюк, В.Є.Білорус, І.З.Миклушка, В.О.Дудяк. Ввід і вивід зображень в комп’ютерних видавничих системах. — Львів: УАД, 1998. — 144 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль знань, два контрольні заходи і семестровий контроль у формі екзамену.
  • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, англійська