Теорія ієрархічних систем

Код модуля: 
ІСМ_6093_С01
Тип модуля: 
факультативний
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 54 (лекції — 36, лаб.роб — 18)
Лектори: 
к.е.н, професор Катренко Анатолій Васильович
Результати навчання: 
 • знати математичні підвалини та математичні моделі ієрархічних систем, сучасний стан та методологію застосування їх на практиці;
 • вміти досліджувати ієрархічні системи та механізми їх функціонування, здійснювати змістовну постановку задачі знаходження оптимальних координуючих дій та розробляти алгоритми оптимального функціонування ієрархічних систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Переквізити:
 • Математичний аналіз,
 • Теорія ймовірності та математична статистика,
 • Основи програмування та алгоритмічні мови;
Кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття та методологія ТІС. Приклади ІС. Концептуалізація. Формалізація. Координація. Загальна теорія координації для систем без обмежень. Оптимальна координація динамічних систем. Координація оптимізуючих систем за наявності обмежень. Застосування моделей математичного програмування.
Рекомендована література: 
 1. Месарович М., Мако Д., Такахара И. Теория иерархических многоуровневих систем. — М.: Мир, 1973.
 2. Акофф Р. Искусство решения проблем. — М.: Мир,1982.
 3. Бурков В., Новиков Д. М.: Теория активных систем: состояние и перспективы/ Синтег, 1999.
 4. Воронин А.А.. Мишин С.П. Оптимальные иерархические структуры/ — М.: ИПУ РАН, 2003.
 5. Новиков Д.А.. Механизмы функционирования многоуровневых организационных систем / — М.: Фонд «Проблемы управления», 1999.
 6. Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. — М.: Наука, 1979.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): контрольні роботи, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, екзаменаційний контроль): тестування (40%), усна компонента (20%)
Мова навчання: 
українська